ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
Υ Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο
ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Περιφ. Δ/νση Π/θμιας & Δ/θμιας Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας

Τετάρτη 14 Νοεμβρίου 2018

Μηνιαίες Βεβαιώσεις Αποδοχών
Αναπληρωτών ΕΣΠΑ/ΠΔΕ/ΤΑΚΤ. 2018-2019

Επιλέξτε ΜΗΝΑ
Επιλέξτε το μήνα αποδοχών σας
Α.Φ.Μ. -->
Συμπληρώστε τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου