Αναπληρωτών

Σας καλωσορίζουμε στην Περιφέρειά μας και σας γνωρίζουμε ότι για την ομαλή διεξαγωγή της διαδικασίας πρόσληψης και τοποθέτησής σας σε σχολικές μονάδες της αρμοδιότητάς μας, θα πρέπει να φροντίσετε  και να μας υποβάλετε κατά την πρώτη ημέρα που θα αναλάβετε υπηρεσία, τα παρακάτω δικαιολογητικά σε φωτοαντίγραφα, καθώς διενεργούνται υποχρεωτικοί έλεγχοι γνησιότητας.

Τα   ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  που απαιτούνται είναι τα ακόλουθα:

 1.    Φωτοαντίγραφο  Αστυνομικής  Ταυτότητας,
 2. Φωτοαντίγραφα  Τίτλων Σπουδών:
         Α) Πτυχίο (Σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου  απαιτείται  η μετάφρασή το, η  αναγνώρισή του  από ΔΟΑΤΑΠ  και το απολυτήριο  από Ελληνικό  Λύκειο),
  Β)  Μεταπτυχικό η Διδακτορικό  (Μόνο εφόσον αποτελεί  τυπικό προσόν πρόσληψης. Σε  περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού απαιτείται η μετάφρασή του, η αναγνώριση του από ΔΟΑΤΑΠ  και το απολυτήριο  από Ελληνικό  Λύκειο),
 3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  Στρατολογίας  τύπου  Α΄   (για άνδρες)
 4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  Υγείας  εν   ισχύ (τριετία) ή             ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ: α) από Παθολόγο ή Γενικό Ιατρό και β) από Ψυχίατρο, είτε του Δημοσίου είτε Ιδιωτών που να πιστοποιείται η υγεία  και η φυσική  καταλληλότητα του Εκπαιδευτικού  να ασκήσει  διδακτικά  καθήκοντα, (Εφιστούμε  την προσοχή σας καθώς, χωρίς πρόσφατες  Ιατρικές Γνωματεύσεις δενμπορείτε  να αναλάβετε  υπηρεσία, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία),
 5.  Αντίγραφο  Ποινικού  Μητρώου,  (θα  αναζητηθεί  αυτεπάγγελτα  από την υπηρεσία μας  με την ανάληψη των καθηκόντων σας),
 6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, (Μόνο για ΕΓΓΑΜΟΥΣ  ή και με ανήλικα  τέκνα. Σε περίπτωση τέκνου  που σπουδάζει ή υπηρετεί τη στρατιωτική του θητεία απαιτούνται  και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις  φοίτησης ή υπηρέτησης) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  Εντοπιότητας (μόνο αν ανήκετε στο Νομό Φωκίδας),
 7.   Βεβαιώσεις  προϋπηρεσίας, συνοδευόμενες από αίτηση (χορηγείται από την υπηρεσία) για αναγνώριση  προϋπηρεσίας,
 8.     Βεβαίωση  ασφαλιστικού  Φορέα για Αριθμό  Μητρώου  Ι.Κ.Α.  και Α.Μ.Κ.Α.,
 9.    Αριθμό  Φορολογικού  Μητρώου (Α.Φ.Μ.)  και Δ.Ο.Υ.   και
 10.     Φωτοαντίγραφο 1ης σελίδας βιβλιαρίου Εθνικής  Τράπεζας της  Ελλάδας  στο  οποίο  ο εκπ/κός  να είναι πρώτος δικαιούχος.

                   Πιστεύοντας  στη συνεργασίας σας  με σκοπό την άμεση και ανέξοδη  εγκατάστασης σας,  με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, σας εύχομαι  μια  χαρούμενη και αποδοτική  σχολική εργασία  και ζωή.

↓