Αναπληρωτών ΕΣΠΑ/ΠΔΕ

Πράξη Ανάληψης Υπηρεσίας

Αίτηση Εκπαιδευτικού (να επικολλάται το αντίστοιχο λογότυπο)

Ατομικά Στοιχεία Εκπ/κών/ΕΕΠ/ΕΒΠ (με δυνατότητα επιλογής Πράξης και στο 3ο φύλλο του excel τα λογότυπα για επικόλληση)


1744/18-4-2018 Εγκύκλιος για την τήρηση διαδικασιών/παραστατικών πρόσληψης/τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΠΔΕ» με τα αντίστοιχα Υποδείγματα.


Οδηγοί Υλοποίησης Πράξεων ΕΣΠΑ / ΠΔΕ

 1. Οδηγός Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημ.Σχολείου 2017-2018
 2. Οδηγός Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2017-2018
 3. Οδηγός Εξατομικευμένης Υποστήριξης 2017-2018
 4. Οδηγός Εξειδικευμένης 2017-2018
 5. Οδηγός ΕΚΟ 2017-2018
 6. Οδηγός ΠΕΠ-Εξειδικευμένης Στερεάς Ελλάδας 2017-2018
 7. Οδηγός ΠΔΕ 2017-2018

Παρουσιολόγια Πράξεων ΕΣΠΑ / ΠΔΕ


Τα παρακάτω είναι τα παλαιότερα Παρουσιολόγια των Πράξεων ΕΣΠΑ/ΠΔΕ

 1. Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημ. Σχ. 2017-18 (ΟΠΣ 5009814)
 2. Ενίσχυση Προσχολικής Εκπαίδευσης 2017-18 (ΟΠΣ 5009801)
 3. Πρόγραμμα Εξατομικευμένης 2017-18 (ΟΠΣ 5009808)
 4. Πρόγραμμα Εξειδικευμένης 2017-18 (ΟΠΣ 5009815)
 5. Ευάλωτες Κοινωνικές Ομάδες 2017-18 (ΕΚΟ)
 6. ΠΕΠ-Εξειδικευμένης Στερεάς Ελλάδας 2017-18
 7. Οδηγίες Συμπλήρωσης Παρουσιολογίων ΕΣΠΑ 2017-18
 8. ΠΔΕ για αναπληρωτές Εκπαιδευτικούς 2017-18
 9. ΠΔΕ για ΕΕΠ και ΕΒΠ 2017-18
 10. Οδηγίες Συμπλήρωσης Παρουσιολογίων ΠΔΕ 2017-18

Λογότυπα

 1. Εικόνα για ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ (επικολλάται πάνω-δεξιά στα έγγραφα που αφορούν στα έργα ΕΣΠΑ βλ. Οδηγούς Υλοποίησης)
 2. Παλαιό Λογότυπο ΕΣΠΑ 2017-2018
 3. ΝΕΟ Λογότυπο ΕΣΠΑ από 1/1/2018
 4. Λογότυπο ΠΕΠ-Εξειδικευμένης Στερεάς Ελλάδας 2017-18
 5. Όλα τα Λογότυπα των έργων ΕΣΠΑ για το σχολ. έτος 2017-18

Ημερολογιακοί Πίνακες για Υπερωρίες και Οδοιπορικά

 1. Ημερολογιακός Πίνακας (για υπερωρίες)
 2. Ημερολογιακός Πίνακας (για οδοιπορικά)

Οδοιπορικά

 1. Δικαιολογητικά για τη διαδικασία εκκαθάρισης Οδοιπορικών εξόδων 
 2. Κατάσταση Πληρωμής Δαπάνης Οδοιπορικών Συμπλήρωσης Ωραρίου (ΕΝΤΥΠΟ 3 για ΕΣΠΑ / ΕΝΤΥΠΟ 4 για ΠΔΕ)
 3. Υπεύθυνη Δήλωση για τον τόπο κατοικίας (ΕΝΤΥΠΟ 1)
 4. Υπεύθυνη Δήλωση μέσου μεταφοράς (ΕΝΤΥΠΟ 2)
 5. 2642/5-6-2018 Τροποποίηση Οδηγών Υλοποίησης για Οδοιπορικά

Έντυπα Αιτήσεων και Αποφάσεων Αδειών Αναπληρωτών (προσοχή στα λογότυπα)

 1. Αίτηση Αναρρωτικής Άδειας προς Δ/ντή Π.Ε. Φωκίδας (για προϊστάμενους)
 2. Αίτηση Αναρρωτικής Άδειας προς Διευθυντή Σχολείου
 3. Αίτηση Κανονικής Άδειας προς Δ/ντή Π.Ε. Φωκίδας (για προϊστάμενους)
 4. Αίτηση Κανονικής Άδειας προς Διευθυντή Σχολείου
 5. Απόφαση Χορήγησης Αναρρωτικής Άδειας
 6. Απόφαση Χορήγησης Κανονικής Άδειας
 7. Απόφαση Χορήγησης Αιμοδοτικής Άδειας
 8. Απόφαση Χορήγησης Άδειας Εξετάσεων
 9. Απόφαση Χορήγησης Άδειας Γάμου
↓