Διοικητικά

 • Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Περιφερειακών Διευθυντών Εκπαίδευσης και  Διευθυντών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. (ΦΕΚ 4940/Β΄/05-11-2018)
 • Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων η αρ. Φ.361.22/40/159791/Ε3/06-09-2018 (ΦΕΚ 4412/τ. Β΄/03-10-2018)
 • Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Προϊσταμένων Τμημάτων Εκπαιδευτικών Θεμάτων Φ.353.1/21/159794/Ε3/06-09-2018 (ΦΕΚ 4412/τ. Β΄/03-10-2018)
 • Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων Φ.361.22/39/159796/Ε3/06-09-2018 (ΦΕΚ 4412/τ. Β΄/03-10-2018)
 • Διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης Διευθυντών Σχολικών Μονάδων Φ.361.22/41/159789/Ε3/26-09-2018 (ΦΕΚ 4424/τ. Β΄/05-10-2018)
 • Τροποποίηση του αρ.33, ν.4547/2018 και του αρ.42 ν.4342/2015 στο άρθρο 19 του ΦΕΚ 188/Α΄/ 05-11-2018
  • Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της  πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
  • Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων.
  • Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (Ε.Α.Ε.)
  • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 • Χορήγηση – ανανέωση αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2018-2019 σε εκπαιδευτικούς της Δημόσιας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης».  Ενημερωθείτε (ΕΔΩ) ΑΙΤΗΣΗ
 • Δικαιώματα των παιδιών-μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους. Ενημερωθείετε (ΕΔΩ)
 • Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την απόδοση Μουσικής Ειδίκευσης. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Π.Δ.  18/2018 (ΦΕΚ 31/23-02-2018 τ.α΄) . Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Καθορισμός λειτουργίας σχολικών επιτροπών ΦΕΚ 310/2-2-2018.
 • Aντικατάσταση της  παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄167).  Ενημερωθείτε από την εγκύκλιο 14181/ΓΔ4/26-1-2018  και  από το άρθρο 245 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/τ.Α΄/17-1-2018).
 • Συνποπτικός Οδηγός MySchool για το σχολικό έτος 2017-18. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 79 – ΦΕΚ 109/τ.α΄/1-8-2017. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών της Πρ/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης που δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία. Γνωστοποιηση των διατάξεων (ΕΔΩ).
 • Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημόσιων σχολείων  της Πρ/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης. ΦΕΚ465/β/17-4-2003 (ΕΔΩ)
 •  Μεταθέσεις (ΕΔΩ)
 •   Αποσπάσεις
 • Μόρια δυσμενών συνθηκών σχολικών μονάδων Φωκίδας. Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΦΕΚ3941/11-9-2018 (ΕΔΩ)
 •  Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στελεχών εκπαίδευσης και συλλόγου διδασκόντων, ΦΕΚ1340/τ.β΄/2002. (ΕΔΩ)
 • Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ71/τα΄/2010 (ΕΔΩ)
 •  Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρμοδιότητας. ΥΠΠΕΘ 4386/11-05-2016.
 •   Συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών (ΕΔΩ)
 •  Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΕΔΩ)
 •  Κυλικεία Σχολικών Μονάδων (ΕΔΩ)
 •   Ισχύς ιατρικών γνωματεύσεων (ΕΔΩ)
 •  Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΔΩ)
 • Δομή και Λειτουργία της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης & άλλες διατάξεις Ν1566/85. (ΕΔΩ)
 • Χορήγηση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου ή Εργασίας σε εκπαιδευτικό 77045/Ε1/13-05-2016. Ενημερωθείτε σχετικά με την αίτηση (ΕΔΩ).

Νέα

↓