Ειδική Αγωγή

 • Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου. (ΕΔΩ), ΦΕΚ 2171/07-06-2019/τ.Β΄
 • Τροποποίηση της υπουργικής απόφασης περί διαπίστωσης της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας  (ΦΕΚ 1455/τ. Β’/25-04-2019)
 • Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας  (ΦΕΚ1217/τ. Β’/10-04-2019)
 • Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας – Διαπίστωση της συνάφειας  Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας.  (ΕΔΩ)
 • Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας  & Β/θμιας Εκπαίδευσης. Εγκύκλιος του Υ.Π.Ε.Θ.   Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018    (ΕΔΩ)
 • Αντιμετώπιση περίπτωσης εκδοοικογενειακής βίας από εκπαιδευτικούς. Ενημερωθείτε (ΕΔΩΝόμος 3500/06(ΦΕΚ 232/2006, τ. Α΄/24-10-2006)
 • ΦΕΚ 2038/τΒ΄/5-6-2018  – Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης. (ΕΔΩ)
 • Καθορισμός περιφερειών Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης ΣΜΕΑΕ. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Ενέργειες προγραμματισμού του εκπαιδευτικού έργου των Ειδικών Νηπιαγωγείων και των Ειδικών Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2017-2018 – Προγραμματισμός λειτουργίας ολοήμερου προγράμματος.  Ενημερωθείτε  (ΕΔΩ)
 • Διευκρινήσεις επί της Υ.Α. με θέμα: Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος Ειδικού Νηπιαγωγείου & Ειδικού Δημοτικού Σχολείου.  Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης νόμος 4452/17,  άρθρο11, ΦΕΚ17/15-2-2017/τ.α΄ Ενημερωθείτε (ΕΔΩ) και Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής Ν.4186/2013 αρ. 28 (ΦΕΚ 193/α΄/17-9-2013)
 • Ωρολόγιο Πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου ΦΕΚ2103/19-6-2017/τ.β΄. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, αρθ.  48, ΦΕΚ159/6-7-2016. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής Ν.4368/2016 αρ.82, (ΦΕΚ 21/α΄/21-02-2016) (ΕΔΩ)
 • Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή
  με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 3699/2008-ΦΕΚ 199/Α/2008 (ΕΔΩ)
 • Ενημερωθείτε ΦΕΚ 1088/Β’/02-04-2019, τροποποίηση της με αρ/ πρωτ. 27922/Γ6/8-3-2007 (ΦΕΚ 449/τ. Β΄/2007)
 • Ενημερωθείτε ΦΕΚ 1585/8-5-2018 (ΕΔΩ)
  Α)  Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 27922/Γ6/08-03-2007 (ΦΕΚ 449 Β’/ 2007΄) Υ.Α. «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε (ΣΜΕΑ). β) Του ΕΕΠ και του ΕΒΠ, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
  Β)  «Καθορισμός εβδομαδιαίου ωραρίου εργασίας των κλάδων του (ΕΕΠ) και (ΕΒΠ) στις  (ΣΜΕΑΕ) και στις Σχολικές Μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης
 • Εκπαίδευση των ατόμων με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78/τ.α΄/14-03-2000) (ΕΔΩ)
↓