Προσχολική Αγωγή

  • Κατανομή σχολικών μονάδων  Π.Ε. Φωκίδας σε ομάδες. (ΕΔΩ)
  • Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας  & Β/θμιας Εκπαίδευσης. Εγκύκλιος του Υ.Π.Ε.Θ.   Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018    (ΕΔΩ)
  • Αντιμετώπιση περίπτωσης εκδοοικογενειακής βίας από εκπαιδευτικούς. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)  Νόμος 3500/06(ΦΕΚ 232/2006, τ. Α΄/24-10-2006)
  • Οργάνωση κα Λειτουργία Νηπιαγωγείων 2017-18.  Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
  • Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 79 – ΦΕΚ 109/τ.α΄/1-8-2017. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
  • Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου ΦΕΚ2670/τ. β΄/26-8-2016(ΕΔΩ)
  • Δομή & λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Νόμος 1566/ ΦΕΚ167/τ.α΄/30-09-1985 (ΕΔΩ)

Νέα

↓