Δήλωση Πολυθεσίας Ν.1256/1982 στο Ελεγκτικό Συνέδριο

 

Σας ενημερώνουμε ότι, οι εκπαιδευτικοί που:

α) κατέχουν και άλλη θέση στο δημόσιο με αμοιβή ή

β) έχουν αμοιβή από πρόσθετη απασχόληση στο δημόσιο τομέα ή σε φορείς του δημοσίου (ακόμα και ΝΠΙΔ) που επιχορηγούνται από δημόσια κονδύλια ή προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων/ΕΣΠΑ (π.χ. ΔΙΕΚ, Δήμοι, κτλ.) με Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού  Έργουυποχρεούνται να υποβάλουν «Υπεύθυνες Δηλώσεις Ν.1256/1982 για πολυθεσία/πολυαπασχόληση«, στην υπηρεσία μας, καθώς και τα σχετικά παραστατικά, (π.χ. μηνιαίες βεβαιώσεις πρόσθετων αποδοχών, συμβάσεις, κτλ από όπου να προκύπτει το ύψος των μηνιαίων πρόσθετων αμοιβών, το χρονικό διάστημα που αφορούν κτλ),  σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες του Ελεγκτικού Συνεδρίου 다운로드.

 • Υπεύθυνη Δήλωση Πολυθεσίας/Πολυαπασχόλησης (pdf έκδοση – word έκδοση) για τις καταβαλλόμενες αμοιβές από πρόσθετη απασχόληση με  άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου στον δημόσιο τομέα ή σε φορείς του δημοσίου (ακόμα και Ν.Π.Ι.Δ.) που  προέρχονται από δημόσια κονδύλια ή προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων/ΕΣΠΑ (π.χ. Δ.Ι.Ε.Κ., Δήμοι, κλπ), σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες Οδηγίες για τις Δηλώσεις Πολυθεσίας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

Στην περίπτωση που έχουν λάβει «Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου» αλλά ο φορέας στον οποίον απασχολούνται παράλληλα με την κύρια απασχόλησή τους ανήκει αμιγώς στον ιδιωτικό τομέα, ΔΕΝ είναι υπόχρεοι να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση Πολυθεσίας Ν.1256/1982 다운로드.

 

 

 

 

 

Οι αρμόδιοι εκκαθαριστές οφείλουν να παρακρατούν από τους δικαιούχους τα επιπλέον ποσά, εφόσον διαπιστώνουν ή λαμβάνουν γνώση υπέρβασης των υπό των διατάξεων των παρακάτω άρθρων, οριζομένων ορίων απολαβών τους :

.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η παράλειψη υποβολής της υπεύθυνης δήλωσης για όποιον υποχρεούται να το κάνει και δεν το κάνει, συνιστά πειθαρχικό αδίκημα.

.

.. 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Η ενημέρωση που έχουμε από το λογιστήριο του «Ιδρύματος Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης» (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ. https://www.inedivim.gr/) είναι ότι, όσοι από εσάς είσαστε εκπαιδευτές σε Δημόσια ΙΕΚ και δεν έχετε λάβει Μηνιαία Βεβαίωση Πρόσθετων Αποδοχών από το ΔΙΕΚ, μπορείτε να απευθύνεστε με αίτημά σας μέσω του e-mail: protokollo@inedivim.gr, δηλώνοντας τα στοιχεία σας: Ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, Αρ.Μητρώου ΙΚΑ, το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, ότι είσαστε Εκπαιδευτής ΔΙΕΚ και να ζητάτε Βεβαίωση Αποδοχών ανά μήνα με τις ακαθάριστες και καθαρές αποδοχές σας, για την «Υπεύθυνη Δήλωση Πολυθεσίας (Ν.1256/1982)» καθώς και τον τρόπο που θέλετε να σας αποσταλεί η βεβαίωση (ταχυδρομικώς, με e-mail, φαξ, κτλ.) 종이의집 시즌3 다운로드.

Στοιχεία Επικοινωνίας με το λογιστήριο: Τηλέφωνο:2131314597,  φαξ:2131314458,  e-mail: protokollo@inedivim.gr


ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ

 1. Ποιο είναι το καθαρό ποσό;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Το πληρωτέο ποσό.
 1. Συμπληρώνουμε τις τακτικές αποδοχές για όλους τους μήνες του εξαμήνου ή μόνο για τους μήνες που είχα πρόσθετες αποδοχές;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Για όλους τους μήνες του εξαμήνου.
 2. Οι Βεβαιώσεις Πρόσθετων Αποδοχών πρέπει να είναι μηνιαίες ή μας αρκεί μια Βεβαίωση συνολικά για όλο το διάστημα;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ: Οι Βεβαιώσεις Πρόσθετων Αποδοχών πρέπει να είναι μηνιαίες και να φαίνονται τα ακαθάριστα και τα καθαρά ποσά ανά μήνα 다운로드. Για έκδοση Μηνιαίων Βεβαιώσεων Αποδοχών, οι εκπαιδευτές ΔΙΕΚ να απευθύνονται στο λογιστήριο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και μέσω e-mail: protokollo@inedivim.gr,
 • να αιτούνται Μηνιαίες Βεβαιώσεις Αποδοχών για το διάστημα αυτό (Λογιστήριο ΙΝΕΔΙΒΙΜ τηλέφωνο 2131314597,  φαξ:2131314458, e-mail: protokollo@inedivim.gr).
 1. Αν ο Φορέας στον οποίον απασχολούμαι πρόσθετα, με Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου, είναι ιδιωτικός, πρέπει να υποβάλω Υπεύθυνη Δήλωση Πολυθεσίας;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Κατά την αίτηση για άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου έχετε καταθέσει Βεβαίωση του Ιδιωτικού Φορέα που φαίνεται ότι είναι αμιγώς ιδιωτική επιχείρηση, οπότε δεν είστε υπόχρεοι να κάνετε «Υπεύθυνη Δήλωση Πολυθεσίας», αλλιώς θα πρέπει να καταθέσετε Βεβαίωση από τον ιδιωτικό φορέα που να δηλώνει ότι είναι ιδιωτική επιχείρηση.
 1. Όταν λαμβάνω επίδομα ανεργίας πρέπει να δηλώσω και το επίδομα αυτό;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Ναι, κανονικά πρέπει να δηλωθεί και το επίδομα ανεργίας που λαμβάνετε, αν έχετε τη δυνατότητα να καταθέσετε σχετικά παραστατικά, γιατί τα ποσά αυτά θεωρούνται τακτικές αποδοχές 형 어디있냐고 다운로드.
 1. Ο κωδικός του Φορέα που απασχολούμαι πρόσθετα, ποιος είναι;
  ΑΠΑΝΤΗΣΗ:  Αν δεν τον ξέρετε, μπορείτε να μην τον συμπληρώσετε. Αφού θα συμπληρώσετε την ονομασία του στην «Υπεύθυνη Δήλωση Πολυθεσίας».