ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Περιφερειακή Διεύθυνση ΠΕ & ΔΕ Στερεάς Ελλάδας
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας

Τρίτη 21 Μαΐου 2024

Μηνιαίες Βεβαιώσεις Αποδοχών
Αναπληρωτών ΕΣΠΑ/ΠΔΕ/Τακτικού


Επιλέξτε ΜΗΝΑ Αποδοχών
Συμπληρώστε το ΕΤΟΣ
Συμπληρώστε τον Α.Φ.Μ.
Τα 3 τελευταία ψηφία του ΙΒΑΝ τράπεζας
Χρήσιμα αρχεία excel για να υπολογίσετε Αποδοχές, Αποζημίωση, ΜΚ κτλ
α)Υπολογισμός Μηνιαίων Αποδοχών Αναπληρωτών από 1/1/2020
β)Υπολογισμός Αποζημίωσης Μη Ληφθείσας Άδειας

Για τους υπολογισμούς τροποποιείτε ΜΟΝΟ τα ΠΡΑΣΙΝΑ ΚΕΛΙΑ!
γ)Υπολογισμός Προϋπηρεσίας,ΜΚ,Επόμενου ΜΚ κτλ
Προσοχή: Για να ενεργοποιήσετε τις μακροεντολές. Επιλογές -> Ενεργοποίηση -> ΟΚ


Σχεδίαση/Υλοποίηση: Σταυρούλα Μούτογλη (ΤΕ-Πληροφορικής Τμήμα Β΄ Οικονομικού)