Οδηγοί Υλοποίησης και υποδείγματα έργων ΕΣΠΑ 2023-2024

다운로드

                     Έργα Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ Τομέα Παιδείας

Παραθέτουμε τους Οδηγούς Υλοποίησης και τα Υποδείγματα των παρακάτω ΠΡΑΞΕΩΝ ΕΣΠΑ 2021-2027 που θα υλοποιηθούν από τη Μονάδα Β1 της ΕΔ ΕΣΠΑ Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. 다운로드.

  1. «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ», ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2023-2024 (MIS 6001764) ΑΔΑ:9Ρ9Ο46ΝΚΠΔ-ΧΑΟ   (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

  2. «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ», ΣΧΟΛΙΚΟ ΈΤΟΣ 2023-2024 (MIS 6001774) ΑΔΑ:Ρ4ΤΙ46ΝΚΠΔ-ΒΥΕ   (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

  3. «ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ», ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2026 (MIS 6001982) ΑΔΑ:Ψ2ΞΛ46ΝΚΠΔ-Ι9Κ   (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

  4. «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΝΔΥΝΑΜΩΣΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΘΕΣΜΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ», ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2023-2026 (MIS 6001779) ΑΔΑ:Ψ00Ξ46ΝΚΠΔ-ΙΚΘ   (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

  5. «Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026», με κωδικό ΟΠΣ: 6001589 του Τομεακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027 (ΑΔΑ:6ΩΦΦ46ΝΚΠΔ-ΚΝ4)   (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

  6. «Υποστήριξη ενιαίας συστηματικής φοίτησης και συμπερίληψης στην εκπαίδευση μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (ΣΜΕΑΕ & ΤΕ), σχολικά έτη 2022-2026» με κωδικό ΟΠΣ: 6001626, του Τομεακού Προγράμματος «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή», ΕΣΠΑ 2021-2027 (ΑΔΑ:Ψ1ΓΦ46ΝΚΠΔ-Π9Μ)    (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

  7. «Πληρωμή Αναπληρωτών και Ωρομισθίων Εκπαιδευτικών, καθώς και Ειδικού Εκπαιδευτικού και Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΕΠ-ΕΒΠ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων», με Κωδικό ΣΑΕ 2019ΣΕ44520000, Σχολικό Έτος 2023- 2024 (ΑΔΑ:9Χ6646ΝΚΠΔ-4Υ7)    (ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)

  8. «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/ συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση», με κωδικό ΟΠΣ: 6001541 του Περιφερειακού Προγράμματος: «Στερεά Ελλάδα » του ΕΣΠΑ 2021-2027 (ΑΔΑ:ΨΨΧΙ46ΝΚΠΔ-6ΧΓ) υποέργο 1 : ΕΕΠ-ΕΒΠ και Παράλληλη Στήριξη

 


 

다운로드
↓