Καθήκοντα Εκπαιδευτικών Παράλληλης Στήριξης και Τμήματος Ένταξης

  • Διευκρινιστικές οδηγίες του ν. 3699/2008 (Α΄199) σχετικά με την υλοποίηση της παράλληλης στήριξης- συνεκπαίδευσης .                                                                                                                                Η  με  αρ 몽골리안 핑퐁. πρωτ.: 93506/Δ3/25-08-2023  εγκύκλιος του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 회의록 다운로드.
  • «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.   α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι).  β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» 다운로드. Σχετ. το ΦΕΚ 1088/Β’/02-04-2019) (τροποποίηση της με αρ. 27922/Γ6/8-3-2007 Υ.Α. (Β΄/449) και το άρθρο 82 του ν.4368/2016 (Α΄/21).
Έντυπα για συμπλήρωση

Η τήρηση των κάτωθι είναι υποχρεωτική.

Έντυπα για Δημοτικό Σχολείο

  1. Ενδεικτικό Ημερολόγιο Παράλληλης Στήριξης
  2. Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μαθητή / Μαθήτριας  
  3. Τελική Αξιολόγηση Παράλληλης Στήριξης– Συνεκπαίδευσης για το Δημοτικό Σχολείο 
  4. Ετήσια Έκθεση Λειτουργίας Παράλληλης Στήριξης- Συνεκπαίδευσης για το Δημοτικό Σχολείο 

Έντυπα για Νηπιαγωγείο

  1. Ενδεικτικό Ημερολόγιο Παράλληλης Στήριξης
  2. Εξατομικευμένο Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μαθητή / Μαθήτριας
  3. Τελική Αξιολόγηση Παράλληλης Στήριξης– Συνεκπαίδευσης για το Νηπιαγωγείο 
  4. Ετήσια Έκθεσης Λειτουργίας Παράλληλης Στήριξης– Συνεκπαίδευσης για το Νηπιαγωγείο
↓