Υπεύθυνες Δηλώσεις

  1. Υπεύθυνη  Δήλωση  του Ν. 1599/1986 από ΕΔΩ
  2. Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής ή Μη σε Απεργίες/Στάσεις εργασίας από ΕΔΩ 
  3. Υπεύθυνη Δήλωση  Ν.1599/1986 μόνιμης κατοικίας για οδοιπορικά από ΕΔΩ
  4. Υπεύθυνη Δήλωση μέσου μεταφοράς για οδοιπορικά από ΕΔΩ
  5. Υπεύθυνη Δήλωση Μεταβολών Οικογενειακού Επιδόματος 2018-2019 ΕΔΩ
  6. Υπεύθυνη Δήλωση Πολυθεσίας/Πολυαπασχόλησης και Έντυπο Δήλωσης Πρόσθετων Αποδοχών  από ΕΔΩ
↓