Υπεύθυνες Δηλώσεις

  1. Υπεύθυνη  Δήλωση  του Ν. 1599/1986 από ΕΔΩ
  2. Υπεύθυνη  Δήλωση  του Ν. 1599/1986 για αλλαγή ΙΒΑΝ από ΕΔΩ
  3. Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής ή Μη σε Απεργίες/Στάσεις εργασίας από ΕΔΩ 
  4. Υπεύθυνη Δήλωση Συμμετοχής ή Μη σε Απεργίες/Στάσεις εργασίας με λογότυπα ΕΣΠΑ  (σε μορφή docx) και (σε μορφή doc)
  5. Υπεύθυνη Δήλωση  Ν.1599/1986 μόνιμης κατοικίας για οδοιπορικά από ΕΔΩ
  6. Υπεύθυνη Δήλωση μέσου μεταφοράς για οδοιπορικά από ΕΔΩ
  7. Υπεύθυνη Δήλωση Μεταβολών Οικογενειακού Επιδόματος 2019-2020 ΕΔΩ
  8. Υπεύθυνη Δήλωση Πολυθεσίας/Πολυαπασχόλησης και Έντυπο Δήλωσης Πρόσθετων Αποδοχών  από ΕΔΩ
↓