Συνταξιοδοτήσεις 2024

  • Σύμφωνα με το αρ. πρωτ. 5420/Ε3/18-01-2024 έγγραφο του ΥΠΑΙΘΑ, για το σχολικό έτος 2023-2024, οι αιτήσεις παραίτησης των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης υποβάλλονται στις οικείες Δ/νσεις Εκπαίδευσης από την Πέμπτη 01-2-2024 έως και τη Δευτέρα 12-2-2022 και θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτές και λύεται αυτοδικαίως η υπαλληλική σχέση των (αιτούντων/-ουσών) εκπαιδευτικών στις 31-8-2024 다운로드.
  • Οι αιτήσεις υποβάλλονται στο e-mail (mail@dipe.fok.sch.gr) της Δ/νσης Π.Ε  미스 리틀 선샤인 다운로드. Φωκίδας με συνημμένα αρχεία μέχρι και την Δευτέρα 12-02-2024.
  • Ανάκληση της αίτησης παραίτησης μπορείτε να καταθέσετε στην Δ/νση Π.Ε 다운로드. Φωκίδας μέσα σε ένα μήνα από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης παραίτησης, σύμφωνα με την παρ  90년대 히트곡 모음 다운로드. 4 του άρθρου 148 του ν. 3528/2007 (Α΄ 26).

Σχετικά έγγραφα : 

  1. Αίτηση παραίτησης από την Υπηρεσία (ΕΔΩ)
  2. Δήλωση ανάκλησης παραίτησης (ΕΔΩ)
  3. Δικαιολογητικά συνταξιοδότησης (ΕΔΩ)
  4. Έντυπο Α (ΕΔΩ)
  5. Υπεύθυνη δήλωση για το ΔΑΥΚ (ΕΔΩ)

Με τη λύση της υπαλληλικής σχέσης (31/8/2024) πρέπει να συμπληρωθεί η ακόλουθη Αίτηση Συνταξιοδότησης (ΕΔΩ) 다운로드.

Οδηγίες συμπλήρωσης της αίτησης συνταξιοδότησης (ΕΔΩ).

Η ανωτέρω αίτηση, μαζί με το ΔΑΥΚ και τα αναγκαία δικαιολογητικά, θα κατατεθεί στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων του ΕΦΚΑ – για τον υπολογισμό κύριας και επικουρικής σύνταξης και εφάπαξ-  και στο Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.) – για την χορηγία μερίσματος.


Για τις αυτοδίκαιες λύσεις υπαλληλικής σχέσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 59 του ν. 4369/2016 (Α΄33) που τροποποίησε τις διατάξεις του άρθρου 155 του ν. 3528/2007 (Α΄26), ως ημέρα γέννησης νοείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησης.

Ειδικά οι εκπαιδευτικοί παραμένουν στην Υπηρεσία μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους (21/6 στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση) οπότε και  επέρχεται η αυτοδίκαιη λύση αφού έχουν ήδη συμπληρώσει το 67ο έτος ηλικίας μέχρι το Δεκέμβριο του προηγούμενου ημερολογιακού έτους.

Παράδειγμα : Εκπαιδευτικός με ημερομηνία γέννησης εντός του έτους 1956 συμπλήρωσε, σε κάθε περίπτωση, το 67ο έτος της ηλικίας του μέχρι 31/12/2023. Επομένως απολύεται αυτοδίκαια 21/6/2024 (λήξη διδακτικού έτους 2023-2024).

↓