Καθήκοντα μελών ΕΕΠ, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών κλπ.

다운로드
  • Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.)του κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30-Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2022-2023 (ΦΕΚ 5653/τ Β΄/7-11-2022)
  • «Ειδική Αγωγή και Εκπαίδευση ατόμων με αναπηρία ή
    με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»  (Ν.3699/2008-ΦΕΚ 199/Α/2008)
  • «Ρύθμιση θεμάτων Ειδικής Αγωγής» (Ν.4186/2013 αρ. 28 ΦΕΚ 193/α΄/17-9-2013)
  • «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων, του εκπαιδευτικού προσωπικού, … (ΣΜΕΑ ) της πρωτοβάθμιας και δ/θμιας εκπ/σης (ειδικά σχολεία , τμήματα ένταξης),  (ΦΕΚ 1088/Β’/02-04-2019), Τροποποίηση της με αρ/ πρωτ . 27922/Γ6/8-3-2007 (ΦΕΚ 449/τ.Β΄/2007)
  • Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων  και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΦΕΚ  3032/Β΄/2017),  (ΦΕΚ 1585/Β΄/2018) και   (ΦΕΚ 1088/Β΄/2019) Τροποποίηση της με αρ/ πρωτ . 27922/Γ6/8-3-2007  (ΦΕΚ 449/Β΄/2007) 다운로드.
일러스트레이터 10 다운로드 사랑의 힘 다운로드 다운로드
↓