Καθήκοντα μελών ΕΕΠ, ΠΕ23 Ψυχολόγων, ΠΕ 30 Κοινωνικών Λειτουργών κλπ.

다운로드

 

  •  Δημοσιεύτηκε  η   με   αριθμ.  94015/ΓΔ4/30-8-2023  απόφαση με θέμα: « Ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων και ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών για το σχολικό έτος 2023-2024 στο πλαίσιο της πράξης «Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού ψυχολόγου και του κοινωνικού λειτουργού, σχολικά έτη 2023-2026» 다운로드. Φ.Ε.Κ. 5262/Β/2023
  • Καθήκοντα και αρμοδιότητες του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (κλάδων ΠΕ23 Ψυχολόγων ,ΠΕ30 Κοινωνικών Λειτουργών  κτλ.) στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Σ.Μ.Ε.Α.Ε.)  και στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης (ΦΕΚ 3032/Β’/2017), (ΦΕΚ1585/Β’/201) και  (ΦΕΚ 1088/Β΄/2019) (Τροποποιήσεις της με αρ. 27922/Γ6/8-3-2007 Υ.Α.-ΦΕΚ 449/Β΄/2007) 다운로드.
↓