Αποφάσεις πρόσληψης Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. 2023-2024

Στ΄ Φάση

Πρόσληψη 19 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής Γενικής Εκπαίδευσης ως προσωρινών αναπληρωτριών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση» με Κωδικό ΟΠΣ 6001982 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»

 

Ε’  Φάση

 1. Πρόσληψη 29 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής ως προσωρινών αναπληρωτών/τριών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση» με Κωδικό ΟΠΣ 6001982 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»
 2. Πρόσληψη 154 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης, κλάδων Π/θμιας Εκπ/σης ΠΕ60 και ΠΕ71/70, ως προσωρινών αναπληρωτών πλήρους ωραρίου, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (παράλληλη στήριξη), για το σχολικό έτος 2023-2024 시장놀이3 다운로드.

Δ΄ Φάση

 1. Πρόσληψη 1.308 εκπαιδευτικών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και Γενικής Εκπαίδευσης, κλάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΠΕ60.ΕΑΕ, ΠΕ70.ΕΑΕ και ΠΕ70 ως προσωρινών αναπληρωτών/τριών πλήρους ωραρίου με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (παράλληλη στήριξη), για το σχολικό έτος 2023-2024
 2. Πρόσληψη 79 εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ06 Αγγλικής ως προσωρινών αναπληρωτών/τριών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση» με Κωδικό ΟΠΣ 6001982 και ένταξη στο Πρόγραμμα «Ανθρώπινο Δυναμικό και Κοινωνική Συνοχή 2021-2027» (ΑΔΑ: 95ΚΓ46ΝΚΠΔ-1Γ7)
 3. Πρόσληψη 315 μελών ΕΕΠ-ΕΒΠ ως προσωρινών αναπληρωτών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξεων Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠ 2021-2027 για το διδακτικό έτος 2023-2024(ΑΔΑ: 69Β746ΝΚΠΔ-ΛΓΤ)
 4. Πρόσληψη 16 μελών Ε.Ε.Π 다뷰어. ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξεων των Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ 2021-2027 για το διδακτικό έτος 2023-2024 위 스포츠 다운로드.

 

Προσλήψεις ΕΕΠ ΠΕ23-Ψυχολόγων & ΠΕ30- Κοινωνικών Λειτουργών

Εκδόθηκε η με Αριθμ 다운로드. 127011/ΓΔ4 Υ. Α. (Φ.Ε.Κ.6416/Β΄/ 09-11-2023) με θέμα: «Καθορισμός ομάδων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής Εκπαίδευσης στις οποίες ασκούν καθήκοντα μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) του κλάδου ΠΕ23-Ψυχολόγων και του κλάδου ΠΕ30- Κοινωνικών Λειτουργών, για το σχολικό έτος 2023–2024» 다운로드.

Σχετ. η με αριθ.πρωτ. 131452/Ε4/15-11-2023 (ΑΔΑ: 982Σ46ΝΚΠΔ-ΕΣΦ) απόφαση θέμα:« Πρόσληψη 700 μελών Ε.Ε.Π. ως προσωρινών αναπληρωτών στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Ενίσχυση και ενδυνάμωση της κοινωνικοσυναισθηματικής ανάπτυξης και ανθεκτικότητας των μαθητών μέσω του θεσμού Ψυχολόγου και του Κοινωνικού Λειτουργού» με Κωδικό ΟΠΣ 6001779 για το διδακτικό έτος 2023-2024».

….   

Ειδική Πρόσκληση

«Ειδική πρόσκληση (1η) για την κάλυψη λειτουργικών κενών θέσεων μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (άρθρο 86 του ν. 4547/2018)». Σχ. η με αρ. πρ. 126269/Ε4/03-11-2023 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. με θέμα: «Πρόσληψη 169 μελών Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π. και εκπαιδευτικών κλάδου ΠΕ87.02-Νοσηλευτικής ως προσωρινών αναπληρωτών εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξεων Περιφερειακών Προγραμμάτων του ΕΣΠ 2021-2027 για το διδακτικό έτος 2023-2024)». (ΑΔΑ: 9ΠΕ346ΝΚΠΔ-2ΞΦ)

        

Γ΄ Φάση

 1. Υποστήριξη Λειτουργίας Ολοημέρου Δημοτικού Σχολείου και Επέκταση της Λειτουργίας του (ΟΠΣ 6001774)(ΑΔΑ:  ΡΨΔ046ΝΚΠΔ-Γ65)
 2. Εισαγωγή της αγγλικής γλώσσας στην προσχολική εκπαίδευση (ΟΠΣ 6001982) (ΑΔΑ: 9Δ9646ΝΚΠΔ-ΝΦΠ)

Β΄ Φάση

 1. Υποστήριξη Λειτουργίας Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου και Επέκταση της Λειτουργίας του (ΟΠΣ 6001774)(ΑΔΑ: ΨΒΦΟ46ΝΚΠΔ-5ΡΒ)
 2. Υποστήριξη Λειτουργίας Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και Επέκταση της Λειτουργίας του (ΟΠΣ 6001764) (ΑΔΑ: ΨΞ6046ΝΚΠΔ-ΝΚ0)
 3. ΠρόσληψηΠΕ61/60 και ΠΕ71/70  , για την εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για την ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (παράλληλη στήριξη)(ΟΠΣ: 6001541) (ΑΔΑ: 94ΤΚ46ΝΚΠΔ-ΝΚ5) 
 4. Αναδιαμόρφωση και υποστήριξη των Τάξεων Υποδοχής και ΔΥΕΠ, σχολικά έτη 2023-2026 (ΟΠΣ: 6001589)(ΑΔΑ: Ψ20Β46ΝΚΠΔ-6ΣΓ)

Α΄ Φάση

(ανάληψη υπηρεσίας από 7 έως 8 Σεπτεμβρίου 2023, με παράταση μέχρι Δευτέρα 11/9/2023 λόγω καιρικών συνθηκών)

 1. Ολοήμερο Δημοτικό Σχολείο και επέκταση ΠΕ05 μειωμ, ΠΕ06, ΠΕ08, ΠΕ11, ΠΕ70, ΠΕ7901, ΠΕ86, ΠΕ9101 (ΟΠΣ 6001774) (ΑΔΑ:67Ξ746ΝΚΠΔ-Ψ5Θ)
 2. Ολοήμερο Νηπιαγωγείο και επέκταση ΠΕ60 (ΟΠΣ 6001764)  (ΑΔΑ:ΡΣΞΖ46ΝΚΠΔ-Ε2Κ)
 3. Εισαγωγή της Αγγλικής Γλώσσας στο Νηπιαγωγείο ΠΕ06 μειωμ (ΟΠΣ 6001982) (ΑΔΑ:6ΨΩΖ46ΝΚΠΔ-ΠΜΦ)
 4. ΣΜΕΑΕ-ΤΕ ΠΕ11 ΕΑΕ, ΠΕ71 (ΟΠΣ 6001626) (ΑΔΑ:Ψ76Δ46ΝΚΠΔ-ΕΘ4)
 5. ΣΜΕΑΕ-ΤΕ ΕΕΠ ΠΕ21, ΠΕ23, ΠΕ30 (ΟΠΣ 6001626) (ΑΔΑ:Ψ8ΗΖ46ΝΚΠΔ-2Ξ7)
 6. ΠΕΠ Εξειδικευμένης Στερεάς Ελλάδας-Παράλληλη ΠΕ60, ΠΕ70, ΠΕ71 (ΑΔΑ:Ψ6Ρ746ΝΚΠΔ-Υ5Ρ)
 7. ΠΕΠ Εξειδικευμένης Στερεάς Ελλάδας-ΕΕΠ (ΠΕ25)/ΕΒΠ (ΔΕ01) (ΑΔΑ:ΨΔ8Γ46ΝΚΠΔ-Ν0Γ)
↓