Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολικών Μονάδων

언더독 다운로드

Μόρια δυσμενών συνθηκών σχολικών μονάδων Φωκίδας . Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 3941/Β΄/20218) :

다운로드 타이젠 전체 소스코드 다운로드
↓