Μόρια Δυσμενών Συνθηκών Σχολικών Μονάδων

언더독 다운로드
  • Μόρια δυσμενών συνθηκών σχολικών μονάδων Φωκίδας, κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΦΕΚ 3941/Β΄/2018)
  1. ΜΟΡΙΑ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ
  2.  ΜΟΡΙΑ ΔΥΣΜΕΝΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΦΩΚΙΔΑΣ
다운로드 타이젠 전체 소스코드 다운로드
↓