Προκηρύξεις & Αποφάσεις Τοποθέτησης

 Προϊσταμένων Σχολικών Μονάδων

  • Ανάθεση προσωρινής άσκησης καθηκόντων Προϊσταμένων 2/θεσίων Νηπιαγωγείων ΔΠΕ Φωκίδας                                                                                                                                                                                   Η με αρ. πρωτ. Φ.11.1Ε/ 3049/23-10-2023 (ΑΔΑ:ΡΟ6Ξ46ΝΚΠΔ-ΜΑΗ) απόφαση της Δ/ντριας ΔΠΕ Φωκίδας 나비켓 8.2.
  • Απόφαση τοποθέτησης Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της ΔΠΕ Φωκίδας                                                                                                                                                                                                      Κατόπιν της υπό στοιχεία Φ.11/2484/22-09-2023 (ΑΔΑ:Ω84Υ46ΝΚΠΔ-Υ3Κ) Προκήρυξης-Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος της Δ/ντριας Π.Ε. Φωκίδας για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης Π.Ε 탭 소닉 오프라인 apk 다운로드. Φωκίδας τοποθετούνται οι Προϊστάμενοι/νες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων της ΔΠΕ Φωκίδας με τετραετή θητεία. Σχετ. η με αριθμ. πρωτ.  Φ.11.1.Ε/ 2944/13-10-2023 απόφαση της Δ.Π.Ε 다운로드. Φωκίδας.
  • Επαναπροκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων της Διεύθυνσης Π.Ε . Φωκίδας.                                                               Οι ενδιαφερόμενοι/ες υποβάλλουν τις αιτήσεις υποψηφιότητας για την επιλογή τους ως Προϊστάμενοι Νηπιαγωγείων  της Δ/νσης Π.Ε 백 트랙. Φωκίδας, για τη Σχολική Μονάδα στην οποία έχουν οργανική θέση, μαζί με τα αναγκαία δικαιολογητικά, αποκλειστικά και μόνο έντυπα στη Δ/νση Π.Ε. Φωκίδας (αυτοπροσώπως ή με συστημένη επιστολή) από την Τρίτη 10 Οκτωβρίου 2023 έως και την Πέμπτη 19 Οκτωβρίου 2023 다운로드. Σχετ. το με αριθμ. πρωτ. Φ.11.1.Ε / 2851/10-19-2-23 της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.                                                                                                                                                        Υπόδειγμα αίτησης Προϊσταμένων                                                                                                                            Αίτηση για ΠΥΜ
  • Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Προϊσταμένων Νηπιαγωγείων και Προϊσταμένων των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Φωκίδας.Σχετικά στο με αρ. πρ. Φ.11 / 2484/22-09-2023 της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.                               Υπόδειγμα αίτησης Προϊσταμένων.                                                                                                                             Αίτηση για Π.Υ.Μ.

Υποδιευθυντών/ντριών  Δημοτικών Σχολείων 

  • Ορισμός Υποδιευθυντών Σχ. Μονάδων της ΔΠΕ Φωκίδας Το με αριθμ. πρωτ. Φ.11.1.Ε/ 3099/26-10-023 της Δ.Π.Ε. Φωκίδας
  • Ανακοίνωση οριστικών πινάκων δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών σχ. μονάδων της ΔΠΕ Φωκίδας. Για την υπό στοιχεία  Φ.11/2483/22-09-2023 – ΑΔΑ:6ΨΤΠ46ΝΚΠΔ-57Ξ – «Προκήρυξη – Πρόσκληση Ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Φωκίδας» ανακοινώνεται ο οριστικός πίνακας δεκτών υποψηφίων Υποδιευθυντών σχολικών μονάδων της ΔΠΕ Φωκίδας
  • Προκήρυξη – πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσεων Υποδιευθυντών/ντριών των Δημοτικών Σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Φωκίδας. Σχετικά στο με αρ. πρ. Φ.11 / 2483/22-09-2023 της  Δ.Π.Ε. Φωκίδας.                                                                                                          Υπόδειγμα αίτησης για θέσεις Υποδιευθυντών .                                                                                                    Αίτηση για Π.Υ.Μ. 
↓