Δικαιολογητικά Πρόσληψης 2023-2024

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ/ΕΕΠ/ΕΒΠ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΥΣ 2023-2024

Αξιότιμοι/-μες κκ. συνάδελφοι/-ισσες,

Σας καλωσορίζουμε στην Περιφέρειά μας και σας γνωστοποιούμε τα βήματα της διαδικασίας πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών/ΕΕΠ/ΕΒΠ στις σχολικές μονάδες της Περιφέρειάς μας,  κατά την πρώτη ημέρα ανάληψης υπηρεσίας :

 

 1. Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων ενημερώνουν ΑΜΕΣΑ τηλεφωνικά τη ΔΠΕ, μόλις προσέλθει ο αναπληρωτής στο σχολείο.
 2. Σημαντικό, δηλώνουν στο MYSCHOOL την ανάληψη υπηρεσίας των προσλαμβανόμενων αναπληρωτών της σχολικής μονάδας 해피데스 데이 한글 자막 다운로드.
 3. Οι αναπληρωτές να προχωρούν στην σύναψη ψηφιακής σύμβασης εργασίας, αν είναι δυνατόν το αργότερο μέχρι 14:00 (λόγω καθυστέρησης σύνδεσης) μέσω της εφαρμογής anaplirotes.gov.gr με τους κωδικούς TAXISNET. Μετά τη σύναψη της ψηφιακής σύμβασης, οι αναπληρωτές θα ενημερωθούν με μήνυμα SMS εντός 48 ωρών, για τη λήψη έγκυρου ψηφιακού αντιγράφου της σύμβασής τους το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην εφαρμογή anaplirotes.gov.gr .  (Στην εξαιρετική περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης με την εφαρμογή, επικοινωνείτε μαζί μας, στα 2265028301, 2265029966 για να μας ενημερώσετε.)
 4. Στη συνέχεια, να συμπληρωθούν και υπογραφούν τα έγγραφα της πρόσληψης, όμως προσοχή, πρώτα η «Ανάληψη Υπηρεσίας» που λαμβάνει το πρώτο πρωτόκολλο και μετά οι άλλες αιτήσεις, όπως: α) αίτηση αναγνώρισης οικογενειακού επιδόματος, β) αίτηση αναγνώρισης μεταπτυχιακού/διδακτορικού, γ) αίτηση αναγνώρισης προϋπηρεσίας, δ) Απογραφικό, ε) αίτηση μειωμένου ωραρίου λόγω τέκνου ή 10ετής προϋπηρεσίας, στ) αίτηση αδειών μητρότητας (κύησης, λοχείας, ανατροφής) κτλ.
 5. Ο Διευθυντής ελέγχει τα δικαιολογητικά, αποστέλλονται τα πρωτότυπα δικαιολογητικά στην ΔΠΕ και στη σχολική μονάδα ανοίγεται νέος φάκελος για κάθε αναπληρωτή για το σχολ.έτος 2023-2024 που θα περιέχει τα αντίγραφα των δικαιολογητικών του 코코 더빙 다운로드.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Την πρώτη ημέρα που θα αναλάβετε υπηρεσία στην σχολική μονάδα που έχετε τοποθετηθεί, να υποβάλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά σε ευκρινή φωτοαντίγραφα εκτός από τις ιατρικές γνωματεύσεις που πρέπει να είναι πρωτότυπες.

 

(Για όσους δεν επιθυμούν να αναλάβουν υπηρεσία, να συμπληρώσουν/υπογράψουν την ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΜΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ και να την αποστείλουν στην ΔΠΕ)

Για τα ΛΟΓΟΤΥΠΑ των έργων μπορείτε να κάνετε δεξί κλικ και ΛΗΨΗ από ΕΔΩ . Βρίσκονται και στην δεξιά στήλη.

(τα έντυπα του έργου  ΠΔΕ   ΔΕΝ έχουν λογότυπα)

 1. Φωτοτυπία Αστυνομικής Ταυτότητας 갤럭시 오딘.
 2. Φωτοτυπία αποδεικτικού α) ΑΦΜ, β) Α.Μ.Κ.Α, γ) ΑΜ/ΙΚΑ .
 3. Φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου της τράπεζας όπου θα αναγράφεται καθαρά το ΙΒΑΝ με πρώτο δικαιούχο τον/την αναπληρωτή/τρια εκπαιδευτικό .
 4. ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗ  (επιλέξτε ανάλογα το έργο) πρέπει να αποσταλεί άμεσα
 5. Πράξη Ανάληψης ΕΣΠΑ (επιλέξτε ανάλογα το έργο)
 6. Υπεύθυνη δήλωση (υπόδειγμα ΥΠΑΙΘA)
 7. Δήλωση Συγκατάθεσης (για επεξεργασία προσωπικών δεδομένων)
 8. Υπεύθυνη Δήλωση ελλιπούς φακέλου (απαραίτητη όταν λείπουν δικαιολογητικά από τον φάκελο π.χ. ιατρικές βεβαιώσεις)
 9. Φωτοαντίγραφο πτυχίου (σε περίπτωση ξενόγλωσσου πτυχίου προσκομίζεται το πτυχίο, η μετάφραση, η αναγνώριση ΔΟΑΤΑΠ και απολυτήριο ελληνικού Λυκείου)    서울대학교 로고 다운로드.
 10. Φωτοαντίγραφο μεταπτυχιακού ή διδακτορικού διπλώματος (εάν υπάρχει), το οποίο συνοδεύεται από την Αίτηση Αναγνώρισης Συνάφειας Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου σπουδών (επιλέγετε ανάλογα με το έργο) και την Αναλυτική Βαθμολογία. (Σε περίπτωση ξενόγλωσσου μεταπτυχιακού/διδακτορικού  είναι απαραίτητη η επίσημη μετάφραση και η αναγνώριση από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ) .  Ενημερωθείτε αναλυτικά στον σύνδεσμο.
 11. Σεμινάριο 400 ωρών (αν υπάρχει και μόνο σε περίπτωση πρόσληψης από τον πίνακα Ειδικής Αγωγής),
 12. Δύο πρόσφατες ιατρικές βεβαιώσεις με ευκρινή ημ/νία έκδοσης της γνωμάτευσης (από παθολόγο και ψυχίατρο ιδιώτη ή δημοσίου νοσοκομείου) στις οποίες να πιστοποιείται η υγεία και η φυσική καταλληλότητα των υποψηφίων υπαλλήλων να ασκήσουν διδακτικό έργο/στήριξη μαθητών σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπαίδευσης 겨울왕국2 캠버전.
 13. Πιστοποιητικό Στρατολογίας τύπου Α’ (για τους άντρες).
 14. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης/Σύμφωνο Συμβίωσης (εντός τελευταίου 3μήνου) : (μόνο για έγγαμους ή/και με τέκνα  . Σε περίπτωση τέκνου σπουδάζοντος (άνω των 18 ετών και κάτω των 25 ετών) ή υπηρετούντος τη στρατιωτική θητεία απαιτούνται και οι αντίστοιχες βεβαιώσεις φοίτησης ή υπηρέτησης . Απαραίτητη Αίτηση Αναγνώρισης οικογενειακού επιδόματος.
 15. Φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας για κάθε σχ. έτος: Απαραίτητη Αίτηση Αναγνώρισης προϋπηρεσίας, σύμφωνα με τα φωτοαντίγραφα βεβαιώσεων προϋπηρεσίας που καταθέτει, για κάθε σχολ   Easyanticheat download. έτος χωριστά από τις αντίστοιχες Διευθύνσεις (και όχι συγκεντρωτικά από το ΟΠΣΥΔ). Επισημαίνουμε ότι δεν θα προβαίνουμε στην αναγνώριση προϋπηρεσιών, χωρίς την απαιτούμενη βεβαίωση. Βεβαιώσεις Προϋπηρεσίας για το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Ιδιωτικά σχολεία .
 16. Βεβαίωση ενσήμων (https://www.efka.gov.gr/el –> Μισθωτοί –> Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης Μισθωτών –> συνέχεια στο TAXISNET –> Ατομικός Λογαριασμός Ασφάλισης –> εκτύπωση σε pdf ) 다운로드.
 17. Σε περίπτωση που ο/η αναπληρωτής/τρια ανήκει σε ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ (ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω, μεσογειακή αναιμία, σκλήρυνση κατά πλάκας) προσκομίζει στην υπηρεσία και την σχετική ιατρική γνωμάτευση που την πιστοποιεί ή το πιστοποιητικό ΚΕΠΑ .
 18. Βεβαίωση ΠΕΚ (σε περίπτωση που υπάρχει).
 19. Όταν οι αναπληρώτριες δικαιούνται μειωμένο ωράριο α) λόγω ανατροφής τέκνου, είναι απαραίτητη η Αίτηση μειωμένου ωραρίου για ανατροφή τέκνου ή β) λόγω συμπλήρωσης 10ετίας είναι απαραίτητη η Αίτηση μειωμένου ωραρίου για συμπλήρωση 10ετής προϋπηρεσίας .
 20. Όσες αναπληρώτριες έχουν γεννήσει το τελευταίο 15μηνο να προσκομίσουν το έντυπο «Επιδόματα μητρότητας» από το ΙΚΑ  Msdn download.
 21. Οι αναπληρώτριες εκπαιδευτικοί (πλήρους και μειωμένου ωραρίου), παρακαλούνται να ενημερώσουν το Τμήμα Προσωπικού κατά τη διαδικασία ανάληψης υπηρεσίας, στην περίπτωση που :
 • βρίσκονται σε περίοδο κύησης ή λοχείας ή δικαιούνται άδεια ανατροφής (για 3,5 μήνες αμέσως μετά την λήξη της άδειας λοχείας),
 • είναι μητέρες α) έχουν παιδί ηλικίας έως 2 ετών και επιθυμούν να κάνουν χρήση μειωμένου διδακτικού ωραρίου (απαραίτητη η βεβαίωση από την υπηρεσία του συζύγου για μη χρήση άδειας ανατροφής τέκνου ή μειωμένου ωραρίου) κατά δύο ώρες την εβδομάδα (από το διδακτικό ωράριο που αναφέρεται στη σύμβαση, β) δικαιούνται μειωμένες εισφορές στο ΙΚΑ για ένα χρόνο μετά το πέρας της λοχείας τους,
 • έχουν συνολική διδακτική προϋπηρεσία (πραγματικός χρόνος και όχι σχολικά έτη) άνω των 10 ετών.

ΕΔΩ τα υποδείγματα αιτήσεων μητρότητας.

Δείτε και τις Γενικές οδηγίες του ΥΠΑΙΘA για την πρόσληψη των αναπληρωτών 3d mark 다운로드.
Ευχόμαστε σε όλους και όλες σας, καλή αρχή στα σχολεία που τοποθετηθήκατε και καλή σχολική χρονιά με υγεία.

 

Η    Διευθύντρια  Δ/νσης Π. Ε. Φωκίδας

Αμαλία Παπαϊωάννου


Τροποποίηση αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος περί παροχής χρηματικού επιδόματος σε Εκπαιδευτικούς και Αγροτικούς Ιατρούς.

Το Δημοτικό Συμβούλιο Δωρίδος τροποποιεί τις αποφάσεις περί χορήγησης χρηματικών επιδομάτων στέγασης και σίτισης, χωρίς εισοδηματικά κριτήρια ως εξής:

Α) Ποσό 200,00 ευρώ μηνιαίως, ως βοήθημα για την κάλυψη αναγκών στέγασης και
Β) Ποσό 150,00 ευρώ μηνιαίως, ως βοήθημα για την κάλυψη αναγκών σίτισης σε:
– Έως δύο (2) αγροτικούς ιατρούς που υπηρετούν ή θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στο Κέντρο Υγείας Λιδωρικίου
– Έως επτά (7) Εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων που θα επιλέξουν να υπηρετήσουν στις σχολικές Μονάδες Λιδωρικίου
– Έναν (1) Εκπαιδευτικό που θα επιλέξει να υπηρετήσει στο σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας στο Κατάστημα Κράτησης Μαλανδρίνου
και για συνολικό χρονικό διάστημα έως τρία (3) έτη από τον πρώτο μήνα καταβολής, ήτοι από 1.1.2024 다운로드.

Σχ. το Διαβιβαστικό του Δήμου Δωρίδος και το Απόσπασμα από το Πρακτικό 21/2023 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Δωρίδος

↓