Προγράμματα Σπουδών

Ενημερωθείτε από τις Οδηγίες για τη διαχείριση ύλης μαθημάτων όλων των τάξεων του  Δημοτικού Σχολείου.

 • Γλώσσας
 • Μαθηματικών
 • Φυσικών Επιστημών
 • Ξένων Γλωσσών
 • Τεχνολογίας Πληροφορίας και Επικοινωνιών
 • Αισθητικής Αγωγής
 • Ιστορίας,  ΣΥΜΠΛΗΡΩΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ  και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ_1 , ΠΑΡΑΡΤΜΗΜΑ Γ’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ
 • Φυσικής Αγωγής
 • Κοινωνικών επιστημών και Φυσικής Αγωγής
 • Διδακτέα ύλη και Οδηγίες για τη διδασκαλία των μαθημάτων της  Κοινωνικής και πολιτικής Αγωγής και  των Θρησκευτικών  στο Δημοτικό Σχολείο, για το σχολικό έτος 2019-2020.  Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Ανοικτό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στις Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) Ι ΖΕΠ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου φοιτούν παιδιά πρόσφυγες.  Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 •  Εισαγωγή της θεματικής ενότητας Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια στο Ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολειών της Χώρας για το σχολικό έτος 2018-2019. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Οδηγίες για το νέο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης και των Βιωματικών Δράσεων στο Δημοτικό Σχολείο. (ΕΔΩ)
 • Οδηγίες εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο για το σχολικό έτος 2017 – 2018. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός και διαχείριση της διδακτέας ύλης για το μάθημα των Μαθηματικών στο Δημοτικό Σχολείο.  Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο,  ΦΕΚ2104/τ. Β΄/ 16-06-2017. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός και διαχείριση της διδακτέας ύλης για το μάθημα των Φυσικών Επιστημών στο Δημοτικό Σχολείο. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός και διαχείριση της διδακτέας ύλης για το μάθημα της Αισθητικής Αγωγής στο Δημοτικό Σχολείο. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Αναδιάρθρωση, εξορθολογισμός και διαχείριση της διδακτέας ύλης για το μάθημα της Γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Οδηγίες διδασκαλίας και διδακτέα ύλη Δημοτικού Σχολείου 2016-17 για το διδακτικό μαθησιακό αντικείμενο Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Αναδιάρθρωση και εξορθολογισμός της διδακτέας ύλης των ξένων γλωσσών στο Δημοτικό και στο Γυμνάσιο για το σχολικό έτος 2016-2017. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
↓