Σ.Δ.Ε.Υ. – Ε.Δ.Υ.

Βασικοί Νόμοι

Υπουργικές Αποφάσεις

  • «Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης (Σ.Δ.Ε.Υ 뉴니스.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών» (ΦΕΚ 5009/Β΄/2021) 다운로드.

Διευκρινιστικές Εγκύκλιοι

  • «Οδηγίες – κατευθύνσεις για τη λειτουργία των θεσμών ενταξιακής εκπαίδευσης»Σχετ 언리쉬드 선정성 다운로드. το με αρ. πρ. 138415 /Δ3/04-12-2023  έγγραφο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.
  •  «Διευκρινιστικές οδηγίες της υπό στοιχεία 134960/Δ3/22-10-2021 Υ. Α. (ΦΕΚ 5009/τΒ΄/27-10-2021) με θέμα: «Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης(Σ.Δ.Ε.Υ.) και των Επιτροπών Διεπιστημονικής Υποστήριξης (Ε.Δ.Υ.) των σχολικών μονάδων της γενικής και επαγγελματικής εκπαίδευσης και καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων των μελών αυτών». Σχ. η με αριθ.πρωτ.: 121046/ΓΔ4/4-10-2022 εγκύκλιος.

Σχετικά Έγγραφα

  • «Απόφαση τοποθέτησης αναπληρωτών Ε.Ε.Π. σε Σχολικές Μονάδες των Σ.Δ.Ε.Υ., στο πλαίσιο του Υποέργου 2: «Μισθοδοσία ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ./Ε.Δ.Υ., σχολικά έτη 2023-2028» της Πράξης: «Πρόγραμμα ανάπτυξης και ενδυνάμωσης διεπιστημονικών συμβουλευτικών και υποστηρικτικών δομών και μαθησιακής υποστήριξης/συνεκπαίδευσης μαθητών/τριών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για την ισότιμη πρόσβαση και συμπερίληψη στην εκπαίδευση», με κωδικό ΟΠΣ: 6001541 του Περιφερειακού Προγράμματος: «Στερεά Ελλάδα» του ΕΣΠΑ 2021-2027». Σχετ. η με αρ. πρ. 8132/30-11-2023 απόφαση της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας.
  • «Τροποποίηση Σύστασης και Συγκρότησης Ε.Δ.Υ. σχολικών μονάδων των Σ.Δ.Ε.Υ. της Π.Δ.Ε. Στ. Ελλάδας για το σχολικό έτος 2023-2024». Σχ. η με αρ. πρ. Φ.αποφ./7615/07-12-2023 απόφαση της Π.Δ.Ε. Στ. Ελλάδας
  • «Τοποθέτηση μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) σε Σ.Δ.Ε.Υ. των ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. της Π.Δ.Ε. Στερεάς Ελλάδας». Σχετ. η με  αρ. πρωτ.:Φ.αποφ./2411/18-04-2023 απόφαση της Π.Δ.Ε. Στ. Ελλάδας
  • «Ίδρυση Σχολικών Δικτύων Εκπαιδευτικής Υποστήριξης  (Σ.Δ.Ε.Υ.) της Π.Δ.Ε. Στ. Ελλάδας». Σχετ. η με αρ. πρωτ.: Φ.αποφ./3950/19-08-2021 απόφαση της Π.Δ.Ε. Στ. Ελλάδας
↓