Εξετάσεις Ενηλίκων για απόκτηση Τίτλου Σπουδών Δημοτικού Σχολείου

 

Σχετ.: Το άρθρο 9  του Π.Δ.79/2017 (Α΄109) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 윈도우7 업데이트 파일 다운로드.

 

Όσοι/όσες ενδιαφερόμενοι/ες έχουν συμπληρώσει το όριο ηλικίας της υποχρεωτικής φοίτησης [16ο έτος ηλικίας, σύμφωνα με την παρ 다운로드. 3 του άρθρου 2 του ν.1566/1985 (Α΄167)] και επιθυμούν να αποκτήσουν απολυτήριο Δημοτικού Σχολείου, υποβάλλονται σε γραπτή ή/και προφορική δοκιμασία 포르자 호라이즌 4 다운로드. Οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων υποβάλλονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπάγεται το σχολείο στη σχολική περιφέρεια του οποίου διαμένουν 윤소망체 다운로드.

Στην ίδια διαδικασία μπορούν να πάρουν μέρος και όσοι απώλεσαν τον Τίτλο Σπουδών τους και δεν είναι εφικτή η έκδοση Πιστοποιητικού Σπουδών 캐드 도면 다운로드.

Όσοι/όσες εμπίπτουν στις ανωτέρω κατηγορίες και επιθυμούν να πάρουν μέρος στις εξετάσεις για την απόκτηση Τίτλου Σπουδών Δημοτικού Σχολείου υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή ηλεκτρονικά στην υπηρεσία μας (mail@dipe.fok.sch.gr) τα εξής δικαιολογητικά:

 

  1. Αίτηση
  2. Πιστοποιητικό γέννησης
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο πιστοποιητικού ταυτοποίησης (δελτίου ταυτότητας ή διαβατηρίου)
  4. Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/1986 τόπου μόνιμης διαμονής (τεκμηριώνεται με σχετικό αποδεικτικό έγγραφο, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο πρόσφατο δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας).

Οι εξετάσεις διεξάγονται το πρώτο δεκαήμερο των μηνών Σεπτεμβρίου, Δεκεμβρίου, Φεβρουαρίου, Απριλίου και Ιουνίου.

 

↓