Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου


Σχετική Νομοθεσία:

 • Νόμος 1256 ΦΕΚ Α΄65/31.5.1982 «Για την πολυθεσία, την πολυαπασχόληση και την καθιέρωση ανωτάτου ορίου απολαβών στο δημόσιο τομέα, καθώς και για το Ελεγκτικό Συνέδριο, το Νομικό Συμβούλιο του κράτους και άλλες διατάξεις». 
 • Άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας από εκπαιδευτικούς -σχ hp 무선 랜 드라이버. η με αρ. πρ. Δ2/14543/13-02-2003 διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ.Ε.Π.Θ.
 • «Ερωτήματα σχετικά με άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου». Σχ. το με αρ. πρ. 77045/E1/13-05-2016 έγγραφο ΥΠ.Π.Ε.Θ 다운로드..
 • «Ενημερωτικό Σημείωμα για τις άδειες ασκήσεις ιδιωτικού έργου». Σχ. το με αρ. πρ. Φ.12.1/7231/28-11-2022 έγγραφο της Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας 캐논 사진 다운로드.
 • «Παροχή υπηρεσιών από στελέχη εκπαίδευσης και λοιπούς εκπαιδευτικούς στο Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2017-(Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 58 ν.4075/2012)», σύμφωνα με το άρθρο 377 του ν.4957/2022 ( Α΄ 141) 윈도우 설치 파일 다운로드.
 • Η με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/212/οικ.13260/12-08-2022 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. με θέμα: «Χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή».

 

Αίτηση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου με αμοιβή:

Έντυπα – αιτήσεις:

 1. Αίτηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή εκπαιδευτικού.
 2. Βεβαίωση μη παρακώλυσης εκπαιδευτικού έργου από Δ/ντη-ντρια, Προϊστ/νο-νη  (από όλες τις σχολικές μονάδες στις οποίες υπηρετεί ο εκπ/κός)
 3.  Υπεύθυνη Δήλωση για παροχή ΕξΑΕ.
 4. Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχών.
 5.   Υπεύθυνη Δήλωση Φορέα.
 6. Υπεύθυνη Δήλωση Πολυθεσίας/Πολυαπασχόλησης (pdf έκδοση – word έκδοση) για τις καταβαλλόμενες αμοιβές από πρόσθετη απασχόληση με  άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου στον δημόσιο τομέα ή σε φορείς του δημοσίου (ακόμα και Ν.Π.Ι.Δ.) που  προέρχονται από δημόσια κονδύλια ή προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων/ΕΣΠΑ (π.χ. Δ.Ι.Ε.Κ., Δήμοι, κλπ), σύμφωνα με τις επικαιροποιημένες Οδηγίες για τις Δηλώσεις Πολυθεσίας, του Ελεγκτικού Συνεδρίου.

 

Εξαίρεση από την υποχρέωση έκδοσης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου:

 1. Κατ’ εξαίρεση, για τα στελέχη της εκπαίδευσης και τους λοιπούς εκπαιδευτικούς της δημόσιας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που επιλέγονται από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) και παρέχουν υπηρεσίες υλοποίησης των πράξεων των επιχειρησιακών προγραμμάτων των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2027 και του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 που αναλαμβάνει το Ι.Ε.Π., δεν απαιτείται η χορήγηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 31 του Υπαλληλικού Κώδικα, ή η έκδοση σχετικής απόφασης, εφόσον απασχολούνται εκτός του ωραρίου τους. Τα πρόσωπα του προηγούμενου εδαφίου υποχρεούνται αμελλητί, εντός δέκα (10) ημερών, να γνωστοποιήσουν εγγράφως στην υπηρεσία τους την απόφαση ανάθεσης του Ι.Ε.Π. για το έργο που αναλαμβάνουν.  (Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 58 ν.4075/2012, σύμφωνα με το άρθρο 377 του ν.4957/2022 (Α΄ 141).
 2. Για το διδακτικό έργο σε προγράμματα πρώτου και δεύτερου κύκλου σπουδών, ξενόγλωσσα προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά προγράμματα των Κέντρων Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.), καθώς και για το ερευνητικό έργο προς τα Α.Ε.Ι. και ερευνητικούς και τεχνολογικούς φορείς, το οποίο παρέχεται από υπαλλήλους φορέων του δημόσιου τομέα, όπως αυτός οριοθετείται στην περ. α) της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4270/2014 (Α’ 143), δεν εφαρμόζεται το άρθρο 31 του Κώδικα Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.Δ.Δ. (ν. 3528/2007 Α’ 26), περί της άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή, ή άλλες αντίστοιχες διατάξεις, υπό την προϋπόθεση ότι εκτελείται εκτός του ωραρίου εργασίας των υπαλλήλων. Οι υπάλληλοι του προηγούμενου εδαφίου διατηρούν την υποχρέωση έγγραφης ενημέρωσης της υπηρεσίας τους, αν αναλάβουν σχετική δραστηριότητα, γνωστοποιώντας τα ακόλουθα στοιχεία: α) το Α.Ε.Ι. ή τον ερευνητικό ή τεχνολογικό φορέα προς το οποίο θα παρασχεθεί το διδακτικό ή ερευνητικό έργο, β) το ακριβές αντικείμενο, γ) τη χρονική διάρκεια και δ) τις ημέρες και ώρες απασχόλησής τους ανά εβδομάδα.  (Σχ. το άρθρο 127 του ν.4957/2022 (τ.Α΄ 141/21.07.2022) .                                                                                                       
 • Έντυπο Έγγραφης Ενημέρωσης Υπηρεσίας για παροχή διδακτικού ή ερευνητικού έργου για το οποίο δεν χρειάζεται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου, σύμφωνα με την ανωτέρω 2 παράγραφο.

 

 

 

↓