Άδεια Άσκησης Ιδιωτικού Έργου


Σχετική Νομοθεσία

 

 

 

 • Άσκηση ιδιωτικού έργου ή εργασίας από εκπαιδευτικούς η Δ2/14543/13-02-2003 διευκρινιστική εγκύκλιος του ΥΠ.Ε.Π.Θ hp 무선 랜 드라이버. (ΕΔΩ)

 

 • Ερωτήματα σχετικά με άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου_ΥΠ.Π.Ε.Θ. ( ΕΔΩ ) 다운로드.
 • Ενημερωτικό Σημείωμα από την Περ/κή Δ/νση Εκπ/σης Στερεάς Ελλάδας για τις άδειες ασκήσεις ιδιωτικού έργου ( ΕΔΩ ).

 

 • Παροχή υπηρεσιών από στελέχη εκπ/σης και λοιπούς εκπ/κούς στο Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2017-(Τροποποίηση παρ. 9 άρθρου 58 ν. 4075/2012), σύμφωνα με το άρθρο 377 του ν.4957/2022 (τ 윈도우 설치 파일 다운로드. Α΄ 141/21.07.2022).
 • Η με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/212/οικ.13260/12-08-2022 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ ( ΕΔΩ ) 다운로드.

Αίτηση Άδειας Άσκησης Ιδιωτικού Έργου με αμοιβή


 • Εξαίρεση από την υποχρέωση έκδοσης άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου, σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν.4957/2022 (τ.Α΄ 141/21.07.2022) για παροχή διδακτικού και ερευνητικού έργου και το άρθρο 377 του ν.4957/2022 (τ.Α΄ 141/21.07.2022) για παροχή υπηρεσιών από στελέχη εκπ/σης και λοιπούς εκπ/κούς στο Ι.Ε.Π. στο πλαίσιο των Ε.Σ.Π.Α. 2014-2020 και 2021-2017__Η με αρ. πρωτ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/212/οικ.13260/12-08-2022 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ ( ΕΔΩ ).

Έντυπα αιτήσεις:

 1.  Αίτηση άδειας άσκησης ιδιωτικού έργου με αμοιβή εκπαιδευτικού.
 2.  Βεβαίωση μη παρακώλυσης εκπαιδευτικού έργου από Δ/ντη-   ντρια, Προϊστ/νο-νη.
 3.  Υπεύθυνη Δήλωση για παροχή ΕξΑΕ.
 4.  Υπεύθυνη Δήλωση αποδοχών.
 5.   Υπεύθυνη Δήλωση Φορέα.
 6.  Υπεύθυνη Δήλωση Πολυθεσίας/Πολυαπασχόλησης  για το Ελεγκτικό Συνέδριο, για τις καταβαλλόμενες αμοιβές από πρόσθετη απασχόληση με  άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου στον δημόσιο τομέα ή σε φορείς του δημοσίου (ακόμα και ΝΠΙΔ) που επιλέγονται από δημόσια κονδύλια ή προγράμματα Δημοσίων Επενδύσεων/ΕΣΠΑ (π.χ. ΔΙΕΚ, Δήμοι, κλπ).
 7. Έγγραφη Ενημέρωση Υπηρεσίας για παροχή διδακτικού ή ερευνητικού έργου για το οποίο δεν χρειάζεται άδεια άσκησης ιδιωτικού έργου.  


↓