Σχολικές Περιφέρειες Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Φωκίδας

 

  • «Χωροταξική  κατανομή  εγγραφής απολυόμενων μαθητών,-τριών  Δημοτικών Σχολείων της Δ/νσης  Π.Ε. Φωκίδας σε σχολικές μονάδες της Δ/νσης Δ. Ε. Φωκίδας». Σχ. η με αρ. πρ. 1430/30-03-2021 απόφαση της Δ.Π.Ε. Φωκίδας.
↓