Νομοθεσία / Εγκύκλιοι

 

 

 

  • Το με αρ. πρωτ.: 27565/Ν1/11-03-2022 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ 드래곤볼 z 다운로드. με θέμα   «Ενεργοποίηση φορμών της πλατφόρμας του ΙΕΠ για τον «Συλλογικό προγραμματισμό, Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων»» office 2016 kms.

 

  • Το αρ. πρωτ.: 21379/ΓΔ4/24-02-2022 έγγραφο Γεν 낙원 mp3. Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Παράταση ημερομηνιών για την αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων» 맥용 한글 뷰어.

 

  • Το με αρ. πρωτ.: 92α/26-1-2022 έγγραφο Γεν 다운로드. Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Παράταση ημερομηνιών για την αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων».

 

  • Το με αρ. πρωτ.: Φ7/152309/Δ1/24-11-2021 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ με θέμα : «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας».

 

  •  Το με αρ. πρωτ.: 142777/ΓΔ4/08-11-2021  έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα : «Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο».

 

  • Το με αρ. πρωτ.: 4120/21-10-2021 έγγραφο του Γ. Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ./ Η υπ’ αρ. 4242/2021 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών.

 

  •  Το με αρ. πρωτ.: 3948/01-10-2021 έγγραφο του Γ. Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ./ Η υπ’ αρ. 534/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών.

 

 

 

 

  •  Άρθρο 97 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 12/Α΄/31-08-2021).

  •  Άρθρα 33, 34, 35, 36 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 11/Α΄/12-06-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

  •  Άρθρο 47 και άρθρο 47Α του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α΄/12-06-2018) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
↓