Νομοθεσία / Εγκύκλιοι

 1. Το με αρ. πρωτ.: 27565/Ν1/11-03-2022 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ 드래곤볼 z 다운로드. με θέμα   «Ενεργοποίηση φορμών της πλατφόρμας του ΙΕΠ για τον «Συλλογικό προγραμματισμό, Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων»»
 2. Το αρ office 2016 kms. πρωτ.: 21379/ΓΔ4/24-02-2022 έγγραφο Γεν 낙원 mp3. Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Παράταση ημερομηνιών για την αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων»
 3. Το με αρ 맥용 한글 뷰어. πρωτ.: 92α/26-1-2022 έγγραφο Γεν 다운로드. Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Παράταση ημερομηνιών για την αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων»
 4. Το με αρ. πρωτ.: Φ7/152309/Δ1/24-11-2021 έγγραφο του Γεν. Γραμματέα του ΥΠΑΙΘ με θέμα : «Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Έργου Σχολικής Μονάδας»
 5.  Το με αρ. πρωτ.: 142777/ΓΔ4/08-11-2021  έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με θέμα : «Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού, εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο»
 6. Το με αρ. πρωτ.: 4120/21-10-2021 έγγραφο του Γ. Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ./ Η υπ’ αρ. 4242/2021 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών
 7.  Το με αρ. πρωτ.: 3948/01-10-2021 έγγραφο του Γ. Γραμματέα του Υ.ΠΑΙ.Θ./ Η υπ’ αρ. 534/2021 απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών
 8.   Η με αρ. πρωτ.: 115853/ΓΔ5/16-09-2021 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 9.   Η με  αριθμ. 122756/ΓΔ4 (ΦΕΚ4501/Β΄/29-09-2021) Απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 10.   Η με  αριθμ. 108906/ΓΔ4 (ΦΕΚ 4189/Β΄/10-09-2021) Απόφαση  του Υ.ΠΑΙ.Θ.
 11.   Άρθρο 97 του Ν. 4823/2021 (ΦΕΚ 12/Α΄/31-08-2021)
 12.  Άρθρα 33, 34, 35, 36 του Ν. 4692/2020 (ΦΕΚ 11/Α΄/12-06-2020) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 13.   Άρθρο 47 και άρθρο 47Α του Ν. 4547/2018 (ΦΕΚ 102/Α΄/12-06-2018) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
↓