Νομοθεσία

납품서

 

  • Αντικατάσταση της υπό στοιχεία 190677/Δ5/10.11.2016 υπουργικής απόφασης «Αθλητικές δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» (Β’3754) 다운로드. Σχ. η με αρ. πρ. 148852/Δ5/28-12-2023 απόφαση του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α 초고속 다운로드. (Φ.Ε.Κ. 7541/Β΄)
  • Το  άρθρο 111 του ν.4763 (ΦΕΚ 254 Α’) «Διδασκαλία του αντικειμένου της κολύμβησης στο πλαίσιο του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής – Τροποποίηση του άρθρου 10 του ν.4452/2017»
레드햇 7.4 다운로드
↓