Έντυπα Μαθητών

Έντυπο Βεβαίωσης φοίτησης αλλοδαπού μαθητή σε ελληνικό σχολείο στην Ελλάδα (ΕΔΩ)

Έντυπο Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)

  1. Κ.Υ. Απόφαση Φ6/304/75662/Γ1/16-05-2014 (ΦΕΚ 1296 τ.Β 21-5-2014) για τον καθορισμό του Α.Δ.Υ.Μ.
  2. Ενημέρωση του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Φ.6/311/79278/Γ1/21-5-2014)
  3. Συμπληρωματικές Οδηγίες για το Α.Δ.Υ.Μ. (Φ.6/331/88216/05-06-2014)
  4. Ανάκληση προηγούμενων οδηγιών του ΥΠ.Π.Ε.Θ. (Φ.6/660/166841/Γ1/15-10-2014)

Έντυπο γονικής συγκατάθεσης για ανάρτηση φωτό ή βίντεο στην σχολική ιστοσελίδα (ΕΔΩ)


Εισοδηματική Ενίσχυση

Σύμφωνα με το Νόμο 4472 (ΦΕΚ 74 τ.Α 19/5/2017) καταργείται η καταβολή της Εισοδηματικής Ενίσχυσης σε οικογένειες με χαμηλά εισοδήματα.

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  (και από ΕΔΩ).
2.ΕΝΤΥΠΟ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΙΟΥ (και από ΕΔΩ).
3. ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΓΟΝΕΑ-ΚΗΔΕΜΟΝΑ (και από ΕΔΩ).
4. ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (και από ΕΔΩ).
5. ΦΕΚ 2204 τ.Β 26-07-2012 (και από ΕΔΩ).
6. ΦΕΚ 902 τ.Β 17-07-2002 (και από ΕΔΩ).

↓