Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών

 

Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού Τίτλου Σπουδών

Ο εκπαιδευτικός/Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. που είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, έχει δικαίωμα να υποβάλει στο Π.Υ.Σ.Π.Ε. αίτηση, για να αναγνωρίσει τη συνάφεια του Μεταπτυχιακού/Διδακτορικού τίτλου σπουδών με το αντικείμενο απασχόλησής του. Η αναγνώριση αυτή λαμβάνεται υπόψη για την υπηρεσιακή/ μισθολογική εξέλιξη του εκπαιδευτικού 니세코이 2기 다운로드.

 

Σχετική Νομοθεσία

 1. Μισθολογικά κλιμάκια και κατάταξη των υπαλλήλων. Σχ. η παρ. 3 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 2. Μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών και διδακτορικά διπλώματα που χορηγούνται από εκπαιδευτικά ιδρύματα της αλλοδαπής και η αναγνώριση ακαδημαϊκής ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή επαγγελματικής ισοδυναμίας συναφούς αντικειμένου με εκπαιδευτικό κλάδο. Σχ. το άρθρο 50 του νόμου 4653/2020 (Α΄12) office 365 proplus.
 3. Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας. Σχ. η με αρ. πρ. 89938/Ζ1/23-07-2021 Υ.Α. (Β΄ 3777), τροποποίηση της με αρ. πρ. 52425/Ζ1/2019 Υ.Α. (Β΄1152), η με αρ. πρ. 124202/Ζ1/04-10-2021 εγκύκλιος, η με αρ. πρ.  57235/Ζ1/2019 εγκύκλιος και η με αρ 나비스웍스. πρ. 54929/Ζ1/2019 Υ.Α. (Β΄1217).
 4. Πιστοποιητικά Ολοκλήρωσης Σπουδών που χορηγούν οι Γραμματείες των Πανεπιστημίων. Σχ. η με αρ. πρ 128433/Ε3/27-07-2018 εγκύκλιος.
 5. Αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου για τον οποίο έχει προσκομιστεί απόφαση επαγγελματικής ισοδυναμίας από Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (Σ.Α.Ε.Π.) 리눅스 오라클 10g. Σχ. η με αρ. πρ. ΔΙΔΑΔ/Φ.31.71 /3176 /17730/ 28-11-2022 εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ. και το με αρ. πρ. 94814/Ε2/07-06-2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ.
 6. Βαθμολογική αναγνώριση αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου (integrated master) σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Σχ. η με αρ. πρ. 209892/Ε3/05-12-2018 εγκύκλιος του ΥΠ.Π.Ε.Θ 움직이는 gif 다운로드.

Δικαιολογητικά  για  Αναγνώριση  Συνάφειας  Τίτλου Σπουδών

Α) Για Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακού Τίτλων Σπουδών που χορηγούνται από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Ημεδαπής:

 1. Αίτηση Εκπαιδευτικού/ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. (Επιλογή ανάλογα με το έργο)
 2. Μεταπτυχιακός Τίτλος (ευκρινές αντίγραφο Μεταπτυχιακού Διπλώματος)
 3. Αναλυτική βαθμολογία (αντίγραφο)

Σε περίπτωση που ο/η ενδιαφερόμενος/η έχει ολοκληρώσει το Π.Μ.Σ. αλλά δεν έχει λάβει το πτυχίο μπορεί να προσκομίσει:

 Πιστοποιητικό Ολοκλήρωσης Σπουδών στο οποίο θα εμφανίζονται:

 • ο βαθμός,
 • η αναλυτική βαθμολογία των μαθημάτων,
 • υπογεγραμμένο από τον Υπεύθυνο Καθηγητή του Π.Μ.Σ.

* Σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. 128433/Ε3/27-07-2018 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Ενημέρωση σχετικά με την αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών» και το με αρ. πρ. 02/41157/Δ.Ε.Π./15-06-2018 έγγραφο του Γ.Λ.Κ., οι βεβαιώσεις/τα πιστοποιητικά που χορηγούν οι Γραμματείες εάν δεν έχουν την ως άνω μορφή, δηλαδή τη μορφή των γνήσιων τίτλων σπουδώνδεν θα γίνονται αποδεκτές.

*Σύμφωνα με το με αρ. πρ. ΔΙ.Δ.Α.Δ./Φ.31.64/2763/18653,22986/03-07-2018 έγγραφο του Υπ. Διοικ. Ανασυγκρότησης, όταν ο εκπαιδευτικός λάβει τον τίτλο σπουδών, είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει αντίγραφό του στο γραφείο Π.Υ.Σ.Π.Ε. της Δ.Π.Ε Φωκίδας, ώστε να ενημερωθεί το προσωπικό του μητρώο.

 

Β) Για Αναγνώριση Συνάφειας Μεταπτυχιακών Τίτλων Σπουδών που χορηγούνται από  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αλλοδαπής:

 1. Αίτηση Εκπαιδευτικού/ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. (Επιλογή ανάλογα με το έργο)
 2. Πράξη αναγνώρισης Ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π., το  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Α.Τ.Ε.Ε.Ν.
 3. Ξενόγλωσσος Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 4. Ξενόγλωσση Αναλυτική Βαθμολογία
 5. Φωτοτυπία της επίσημης μετάφρασης (από δικηγόρο ή την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών) του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών
 6. Φωτοτυπία της επίσημης μετάφρασης της Αναλυτικής Βαθμολογίας.

* Σε περίπτωση μετάφρασης από δικηγόρο, η σφραγίδα του δικηγόρου  αποτυπώνεται εμφανώς στο φωτοαντίγραφο.

 

Γ) Για Αναγνώριση ενιαίων και αδιάσπαστων Τίτλων Σπουδών Μεταπτυχιακού επιπέδου (Ιntegrated MSc) ημεδαπής (με χρονική διάρκεια φοίτησης τουλάχιστον δέκα (10) ακαδημαϊκών εξαμήνων).

 1. Αίτηση Εκπαιδευτικού/ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. (Επιλογή ανάλογα με το έργο)
 2. Πτυχίο (ευκρινές αντίγραφο)
 3. Αναλυτική Βαθμολογία
 4. Φ.Ε.Κ. της σχετικής διαπιστωτικής Υ.Α. για την υπαγωγή του οικείου Τμήματος Α.Ε.Ι στις διατάξεις του  άρθρου 46, παρ.2 του ν. 4485/2017 (114/Α΄).

Δ) Για Αναγνώριση Συνάφειας Διδακτορικών  Τίτλων Σπουδών  που χορηγούνται  από  Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της ημεδαπής:

 1. Αίτηση Εκπαιδευτικού/ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. (Επιλογή ανάλογα με το έργο)
 2. Διδακτορικός Τίτλος Σπουδών

Σε περίπτωση μη κατοχής τίτλου σπουδών Βεβαίωση  Ολοκλήρωσης της διδακτορικής διατριβής, στην οποία αναγράφεται

 • ο τίτλος της Διδακτορικής Διατριβής
 • ο βαθμός και
 • η ημερομηνία κτήσης.

Ε) Για Αναγνώριση Συνάφειας Διδακτορικών Τίτλων Σπουδών που χορηγούνται από Εκπαιδευτικά Ιδρύματα της Αλλοδαπής:

 1. Αίτηση Εκπαιδευτικού/ Ε.Ε.Π./Ε.Β.Π. (Επιλογή ανάλογα με το έργο)
 2. Πράξη αναγνώρισης Ισοτιμίας από τον Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. και  το  ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.
 3. Ξενόγλωσσος Τίτλος Σπουδών
 4. Επίσημη μετάφραση του ανωτέρω τίτλου από δικηγόρο ή από την αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών.

* Σε περίπτωση μετάφρασης από δικηγόρο, η σφραγίδα του δικηγόρου  αποτυπώνεται εμφανώς στο φωτοαντίγραφο.

↓