Εκπαιδευτικές Επισκέψεις – Εκδρομές

Ανακοινώσεις

  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις/δράσεις και μετακινήσεις μαθητών/-τριών και εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης. To με αρ.πρ.Φ.22.3.B/631/06-03-2024 έγγραφο της ΔΠΕ Φωκίδας.
  • «Επισκέψεις σχολείων στη Βουλή των Ελλήνων». Σχ. το με αρ. πρ. Φ14/99717/Δ2/ 11/09/2023 έγγραφο του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Α.  και η επιστολή του Γενικού Γραμματέα του Ιδρύματος της Βουλής για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Νομοθεσία

  • Εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών/τριων και μετακινήσεις  σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Σχ. η με  αρ. πρ. Φ.14/89494/ΓΔ4/09-07-2020 Υ.Α. (Β΄/2888).
  • Βασικά σημεία του Φ.Ε.Κ. 2888/Β΄/17-07-2020 με στόχο να βοηθήσουν στην οργάνωση των δράσεων.

Έντυπα για μετακινήσεις

↓