Νομοθεσία

Βασικοί Νόμοι

  • Άρθρο 100, τροποποίηση περ. ε) παρ. 3 άρθρου 39 και παρ. 1 άρθρου 42, ν. 4823/2021 με θέμα: «Ρυθμίσεις σχετικές με τις τοποθετήσεις Διευθυντών σχολικών μονάδων και με την ανάληψη υπηρεσίας στελεχών της εκπαίδευσης εκπαίδευσης» 다운로드. (Φ.Ε.Κ.91/Α΄/13-4-2023) 다운로드.
  • Άρθρο 78 του ν. 4997/ 2022 (Φ.Ε.Κ.219/Α΄) με θέμα: «Ρυθμίσεις για τα στελέχη της εκπαίδευσης-Μεταβατικές διατάξεις 다운로드.  Προσθήκη παρ. 5Α και τροποποίηση της παρ . 12 στο άρθρο 232 του νόμου 4823/2021(Φ.Ε.Κ.136/ Α΄)» 산수화 다운로드.

Υπουργικές Αποφάσεις

  • Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (Β΄6141) Υ 다운로드. Α.  με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων». (Φ.Ε.Κ. 4843/Β΄/01-08-2023)
  • Τροποποίηση της υπό στοιχεία Φ.361.22/6/149788/Ε3/2-12-2022 (Β΄6141) Υ.Α. με θέμα: «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων». (Φ.Ε.Κ.6711/Β΄/2022)
  • «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων».(Φ.Ε.Κ.6141/Β΄/2022)
  • «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών με τη διαδικασία επιλογής και τοποθέτησης των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων«. Σχετ. Υπ. Απόφ. με αριθ. πρωτ.: Φ.361.22 / 6 / 149788 / Ε3/ 2-12 2022.
↓