Διαδικασία Έγκρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών


Οδηγός για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ως επιτελικός επιστημονικός φορέας του Υ.ΠΑΙ.Θ., εκ του θεσμικού του ρόλου, βάσει της παρ 다운로드. 2 του άρθρου 87 του Ν.4823/2021, όπως ισχύει, ορίζει τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι έρευνες που υλοποιούνται σε σχολικές μονάδες και εγκρίνονται είτε από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, εφόσον αφορούν αποκλειστικά και μόνον την ίδια τη σχολική μονάδα, είτε από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, εφόσον αφορούν περισσότερες από μία σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, είτε από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, εφόσον αφορούν σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης 다운로드. Επίσης, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 87 και της παρ. 1 του άρθρου 88 του Ν. 4823/2021, όπως ισχύει, το Ι.Ε.Π 소주 한 잔 다운로드. γνωμοδοτεί και εγκρίνει αιτήματα που αφορούν εκπαιδευτικά προγράμματα και έρευνες που υλοποιούνται σε σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Διευθύνσεις 다운로드.
Ο παρών Οδηγός απευθύνεται σε όσους/όσες υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματα –φορείς που αιτούνται την έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολικές μονάδες, καθώς και σε ερευνητές/-ήτριες ή ερευνητικές ομάδες που αιτούνται την άδεια διεξαγωγής ερευνών σε σχολικές μονάδες ή σε δομές αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ 퀀텀 브레이크 다운로드. Αποτελεί ένα εγχειρίδιο χρήσης, στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις έγκρισης και τα κριτήρια εξέτασης των υποβαλλόμενων αιτημάτων από τις παραπάνω αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με το ευρύτερο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού του Ι.Ε.Π 시리아나 다운로드. για τη διαμόρφωση, τον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων 미워요 다운로드.

.

Επικαιροποιημένος  Οδηγός Ι.Ε.Π. (Μάιος 2023) και Πρότυπα Έντυπα .

↓