Διαδικασία Έγκρισης Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών

Νέα προθεσμία υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπ/κών προγραμμάτων, συνοδευτικού εκπ/κού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών διδ/κού έτους 2022-23

Σε συνέχεια της με αρ 다운로드. πρωτ.: Φ11/46940/Δ7/21-04-2022 εγκυκλίου του Υ.ΠΑΙ.Θ. με θέμα: «Πρόσκληση υποβολής αιτημάτων για έγκριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, συνοδευτικού εκπαιδευτικού υλικού και μαθητικών διαγωνισμών – Διδακτικού έτους 2022- 2023», σας ενημερώνουμε ότι οι ενδιαφερόμενοι ή/και όσοι υπέβαλαν εκπρόθεσμη αίτηση (μετά τις 31-5-2022) καλούνται στην αποκλειστική προθεσμία από την Τετάρτη 29 Ιουνίου 2022 έως και την Παρασκευή 8 Ιουλίου 2022 να υποβάλουν το σχετικό αίτημά τους προκειμένου να θεωρηθεί έγκυρο 다운로드.

Ενημερωθείτε για τη νέα προθεσμία υποβολής αιτημάτων (εδώ) 소주 한 잔 다운로드.
Η με αρ . πρωτ.: Φ11/46940/Δ7/21-04-2022 εγκύκλιος του Υ.ΠΑΙ.Θ. (εδώ) 다운로드.


Οδηγός για την Έγκριση Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων και Ερευνών

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ως επιτελικός επιστημονικός φορέας του Υ.ΠΑΙ.Θ., εκ του θεσμικού του ρόλου, βάσει της παρ 퀀텀 브레이크 다운로드. 2 του άρθρου 87 του Ν.4823/2021, όπως ισχύει, ορίζει τα κριτήρια και τις προδιαγραφές που οφείλουν να πληρούν τα εκπαιδευτικά προγράμματα και οι έρευνες που υλοποιούνται σε σχολικές μονάδες και εγκρίνονται είτε από τον Διευθυντή ή τον Προϊστάμενο της σχολικής μονάδας, εφόσον αφορούν αποκλειστικά και μόνον την ίδια τη σχολική μονάδα, είτε από τον Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, εφόσον αφορούν περισσότερες από μία σχολικές μονάδες που υπάγονται στην ίδια Διεύθυνση Εκπαίδευσης, είτε από τον Περιφερειακό Επόπτη Ποιότητας της Εκπαίδευσης, εφόσον αφορούν σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Διευθύνσεις Εκπαίδευσης εντός της αυτής Περιφερειακής Διεύθυνσης 시리아나 다운로드. Επίσης, βάσει της παρ. 3 του άρθρου 87 και της παρ. 1 του άρθρου 88 του Ν. 4823/2021, όπως ισχύει, το Ι.Ε.Π 미워요 다운로드. γνωμοδοτεί και εγκρίνει αιτήματα που αφορούν εκπαιδευτικά προγράμματα και έρευνες που υλοποιούνται σε σχολικές μονάδες που υπάγονται σε περισσότερες από μία Περιφερειακές Διευθύνσεις.
Ο παρών Οδηγός απευθύνεται σε όσους/όσες υποβάλλουν τα σχετικά αιτήματα –φορείς που αιτούνται την έγκριση υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε σχολικές μονάδες, καθώς και σε ερευνητές/-ήτριες ή ερευνητικές ομάδες που αιτούνται την άδεια διεξαγωγής ερευνών σε σχολικές μονάδες ή σε δομές αρμοδιότητας του Υ.ΠΑΙ.Θ. Αποτελεί ένα εγχειρίδιο χρήσης, στο οποίο περιγράφονται οι διαδικασίες, οι προϋποθέσεις έγκρισης και τα κριτήρια εξέτασης των υποβαλλόμενων αιτημάτων από τις παραπάνω αρμόδιες υπηρεσίες, σύμφωνα με το ευρύτερο πλαίσιο εκπλήρωσης του σκοπού του Ι.Ε.Π. για τη διαμόρφωση, τον διαρκή εκσυγχρονισμό και τη βέλτιστη εφαρμογή της εκπαιδευτικής πολιτικής σε όλους τους τύπους των σχολικών μονάδων.

.

Επικαιροποιημένος Οδηγός ΙΕΠ (Μάιος 2022) (ΕΔΩ).

↓