Καθήκοντα ΠΕ 25 Σχολικών Νοσηλευτών και Ε.Β.Π.

  • Ενημέρωση σχετικά με τη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής στο σχολείο. Το σχετικό έγγραφο της Συμβούλου Εκπαίδευσης ΠΕ 25 Νοσηλευτών.
  • Τροποποίηση της υπό στοιχεία 88348/Δ3/30-05-2018 υπουργικής απόφασης «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης». (Φ.Ε.Κ. 2055/Β΄/2022). 
  • «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και του κλάδου ΔΕ01 Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης»,  όπως τροποποιήθηκε με το Φ.Ε.Κ. 4706/Β’/2021.
  • «Καθήκοντα και αρμοδιότητες των κλάδων ΠΕ25 Σχολικών Νοσηλευτών και ΔΕ01 ΕΒΠ στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής εκπαίδευσης» (Φ.Ε.Κ. 2038/Β΄/05-06-2018).
  • «Καθορισμός των ιδιαίτερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων.   α) Του εκπαιδευτικού προσωπικού, που υπηρετεί σε σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής (Σ.Μ.Ε.Α.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ειδικά σχολεία, τμήματα ένταξης), και σε προγράμματα ειδικής αγωγής (παράλληλη στήριξη και παροχή διδασκαλίας στο σπίτι).  β) Του ειδικού εκπαιδευτικού προσωπικού και του ειδικού βοηθητικού προσωπικού, που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» (Η με αρ. πρωτ. 27922/Γ6/08-03-2007 Υ.Α.- Φ.Ε.Κ . 449/Β΄/2007).
↓