Εκπαιδευτική Νομοθεσία

 • Καθορισμός ειδικότερων καθηκόντων των Δ/ντων  Εκπαίδευσης Φ.Ε.Κ. 6273Β΄/2021
 • Ωράριο και υπερωριακή διδασκαλία εκπαιδευτικών Πρ/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης-άρθρα 100 και 101 ν.4823/2021(Α΄136) (ΕΔΩ)
 • Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/α΄/2021)
 • Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).  ΦΕΚ 3344/β΄/10-08-2020 (ΕΔΩ)
 • Απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικό. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)   ΑΙΤΗΣΗ
 • Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών.» ΦΕΚ 3537/τ. β΄/20-09-2019 (ΕΔΩ)
 • Σχετικά με τη συμπλήρωση ωραρίου των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξεων ΕΣΠΑ 넷마블 게임. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Μετονομασία Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΑΙ.Θ). ΦΕΚ 119/08-07-2019/τ.α΄και ΦΕΚ3030/26-07-2019/τ.β΄
 • Ενημερωθείτε από την εγκύκλιο εφαρμογής Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας (ΕΔΩ)
 • Εφαρμογή αντικαπνιστικής νομοθεσίας.Εγκύκλιος Καπνίσματος.   Εγκύκλιος για το κάπνισμα (ΕΔΩ).  
 • Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε 다운로드. και της Σχολικής Ψυχολογίας – Διαπίστωση της συνάφειας  Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας.  (ΕΔΩ)
 • Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας  (ΦΕΚ1217/τ. Β’/10-04-2019)
 • Τροποποιημένο έως τις 29-01-2019 το Π.Δ. 79 – ΦΕΚ 109/τ.α΄/1-8-2017 (Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) 다운로드. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Τροποποιήσεις του  Π. Δ.79/2017 (ΦΕΚ109/τ.Α΄/2017) από τα άρθρα 74, 79 και τροποποιήσεις που αφορούν τους ν.4547/18, 1566/85, …. στα άρθρα  40, 44, 81  του Ν.4589/ΦΕΚ13/τ.α΄/29-01-209 (ΕΔΩ) .
 • Άδειες αιμοληψίας & εξετάσεων αναπληρωτών εκπ/κων. (ΕΔΩ)
 • Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθ 다운로드. 50025/19-9-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες»  (ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3)
 • Προγραμματισμός και Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων  (Φ.Ε.Κ. 16/τ.Β΄/ 11-01-2019)
 • Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών καθήκοντα, αρμοδιότητες, διαδικασία επιλογής   Φ.Ε.Κ.5919/τ.Β΄/31-12-2018.  (ΕΔΩ)
 • Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, καθήκοντα, αρμοδιότητες, διαδικασία επιλογής Φ.Ε.Κ. 5933/τ.Β΄/ 31-12-2018. (ΕΔΩ)
 • Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και ρύθμιση λοιπών θεμάτων. (Φ.Ε.Κ. 1752/τ. Β΄/17-05-2019)
 • Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους Φ.Ε.Κ.5614/τ.Β΄/13-12-2018 수학의 정석 교재 다운로드. (Φ.Ε.Κ.5614/τ.Β΄/13-12-2018)
 • Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου. (Φ.Ε.Κ.4299/ τ. β΄/27-9-2018)
 • Κατανομή σχολικών μονάδων  Π.Ε. Φωκίδας σε ομάδες. (ΕΔΩ)
 • Αναπλήρωση Δ/ντων Εκπ/σης και Πρ/νων Εκπ/κων Θεμάτων , τροποποίηση του αρ.33, ν.4547/2018 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του αρθ.19 του ν.4572/2018 (Α΄188) με το αρθ. 40 του ν. 4653  (ΦΕΚ 12/Α΄/2020)
 • Τροποποίηση του αρ.33, ν.4547/2018 και του αρ.42 Ν.4342/2015 στο άρθρο 19 του Φ.Ε.Κ 다운로드. 188/Α΄/ 05-11-2018
  • Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της  πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.
  • Προγραμματισμός και αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου των σχολικών μονάδων.
  • Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (Ε.Α.Ε.)
  • ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
 • Δικαιώματα των παιδιών-μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους 아쿠아맨 한글자막 다운로드. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την απόδοση Μουσικής Ειδίκευσης. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Π.Δ.  18/2018 και αρμοδιότητες Δ/νσεων,  Τμξμάτων ….. (ΦΕΚ 31/23-02-2018 τ.α΄) . Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Καθορισμός λειτουργίας σχολικών επιτροπών ΦΕΚ 310/2-2-2018.
 • Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας  & Β/θμιας Εκπαίδευσης 다운로드. Εγκύκλιος του Υ.Π.Ε.Θ.   Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018    (ΕΔΩ)
 • Aντικατάσταση της  παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄167).  Ενημερωθείτε από την εγκύκλιο 14181/ΓΔ4/26-1-2018  και  από το άρθρο 245 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/τ.Α΄/17-1-2018).
 • Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 79 – ΦΕΚ 109/τ.α΄/1-8-2017. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)
 • Βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών της Πρ/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης που δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία 다운로드. Γνωστοποιηση των διατάξεων (ΕΔΩ).
 • Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημόσιων σχολείων  της Πρ/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης. ΦΕΚ465/β/17-4-2003 (ΕΔΩ)
 •  Μεταθέσεις (ΕΔΩ)
 •   Αποσπάσεις
 • Μόρια δυσμενών συνθηκών σχολικών μονάδων Φωκίδας. Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΦΕΚ3941/11-9-2018 (ΕΔΩ)
 •  Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στελεχών εκπαίδευσης και συλλόγου διδασκόντων, ΦΕΚ1340/τ.β΄/2002 찬양 무료 다운로드. (ΕΔΩ) Ενημερωμένο με τροποποιήσεις (ΕΔΩ)
 • Επιλογή στελεχών εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις. ΦΕΚ71/τα΄/2010 (ΕΔΩ)
 •  Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρμοδιότητας. ΥΠΠΕΘ 4386/11-05-2016.
 • Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.  Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) με τροποποιήσεις και τροποποίηση των άρθρων 86, 126, 162 (ΦΕΚ17/7-2-2019)
 •   Συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών (ΕΔΩ)
 •  Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΕΔΩ)
 •  Κυλικεία Σχολικών Μονάδων (ΕΔΩ)
 •   Ισχύς ιατρικών γνωματεύσεων (ΕΔΩ)
 •  Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΔΩ)
 • Δομή και Λειτουργία της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης & άλλες διατάξεις Ν.1566/85. (ΕΔΩ)
↓