Εκπαιδευτική Νομοθεσία

 

 • Κώδικας Κατάστασης Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Ν.Π.∆.∆.  Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26 Α/9-2-2007) με τροποποιήσεις και τροποποίηση των άρθρων 86, 126, 162 (ΦΕΚ17/7-2-2019).

 

 • Καθορισμός ειδικότερων καθηκόντων των Δ/ντων  Εκπαίδευσης Φ.Ε.Κ. 6273Β΄/2021.

 

 • Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων στελεχών εκπαίδευσης και συλλόγου διδασκόντων, ΦΕΚ1340/τ.β΄/2002. (ΕΔΩ) Ενημερωμένο με τροποποιήσεις (ΕΔΩ).

 

 • Ωράριο και υπερωριακή διδασκαλία εκπαιδευτικών Πρ/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης-άρθρα 100 και 101 ν.4823/2021(Α΄136) (ΕΔΩ) 넷마블 게임.

 

 • Αναβάθμιση του σχολείου, ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και άλλες διατάξεις ν.4823/2021 (ΦΕΚ 136/α΄/2021).

 

 • Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης και τοποθέτησης αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών, μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.).  ΦΕΚ 3344/β΄/10-08-2020 (ΕΔΩ).

 

 • Απόδοση δεύτερης ειδικότητας σε εκπαιδευτικό. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ)   ΑΙΤΗΣΗ.

 

 • Τροποποίηση της 8440/2011 υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών.» ΦΕΚ 3537/τ. β΄/20-09-2019 (ΕΔΩ).

 

 • Σχετικά με τη συμπλήρωση ωραρίου των προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών που προσλαμβάνονται στο πλαίσιο υλοποίησης Πράξεων ΕΣΠΑ 다운로드. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ).

 

 

 • Ενημερωθείτε από την εγκύκλιο εφαρμογής Αντικαπνιστικής Νομοθεσίας (ΕΔΩ).

 

 

 • Καθορισμός κριτηρίων συνάφειας διδακτορικών και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε 다운로드. και της Σχολικής Ψυχολογίας – Διαπίστωση της συνάφειας  Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών με τα αντικείμενα της Ε.Α.Ε. και της Σχολικής Ψυχολογίας (ΕΔΩ).

 

 • Διαπίστωση της συνάφειας Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών της ημεδαπής και της αλλοδαπής με τα αντικείμενα της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (Ε.Α.Ε.) και της Σχολικής Ψυχολογίας  (ΦΕΚ1217/τ. Β’/10-04-2019).

 

 • Τροποποιημένο έως τις 29-01-2019 το Π.Δ. 79 – ΦΕΚ 109/τ.α΄/1-8-2017 (Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης). Ενημερωθείτε (ΕΔΩ).

 

 • Τροποποιήσεις του  Π 다운로드. Δ.79/2017 (ΦΕΚ109/τ.Α΄/2017) από τα άρθρα 74, 79 και τροποποιήσεις που αφορούν τους ν.4547/18, 1566/85, …. στα άρθρα  40, 44, 81  του Ν.4589/ΦΕΚ13/τ.α΄/29-01-209 (ΕΔΩ).

 

 • Άδειες αιμοληψίας & εξετάσεων αναπληρωτών εκπ/κων (ΕΔΩ).

 

 • Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθ. 50025/19-9-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες»  (ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3).

 

 • Προγραμματισμός και Αποτίμηση του Εκπαιδευτικού Έργου των Σχολικών Μονάδων  (Φ.Ε.Κ. 16/τ.Β΄/ 11-01-2019).

 

 • Υπεύθυνοι Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών καθήκοντα, αρμοδιότητες, διαδικασία επιλογής   Φ.Ε.Κ.5919/τ.Β΄/31-12-2018 (ΕΔΩ) 수학의 정석 교재 다운로드.

 

 • Υπεύθυνοι Φυσικής Αγωγής και Σχολικού Αθλητισμού, καθήκοντα, αρμοδιότητες, διαδικασία επιλογής Φ.Ε.Κ. 5933/τ.Β΄/ 31-12-2018 (ΕΔΩ).

 

 • Ενιαίος κανονισμός λειτουργίας των Κέντρων Εκπαίδευσης για την Αειφορία (Κ.Ε.Α.) και ρύθμιση λοιπών θεμάτων (Φ.Ε.Κ. 1752/τ. Β΄/17-05-2019).

 

 • Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Κέντρων Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες του προσωπικού τους Φ.Ε.Κ.5614/τ.Β΄/13-12-2018(Φ.Ε.Κ.5614/τ.Β΄/13-12-2018).

 

 • Ενιαίος Κανονισμός Λειτουργίας των Περιφερειακών Κέντρων Σχεδιασμού (ΠΕ.Κ.Ε.Σ.) και ειδικότερα καθήκοντα και αρμοδιότητες των Συντονιστών Εκπαιδευτικού Έργου (Φ.Ε.Κ.4299/ τ. β΄/27-9-2018).

 

 • Κατανομή σχολικών μονάδων  Π.Ε 다운로드. Φωκίδας σε ομάδες (ΕΔΩ).

 

 • Αναπλήρωση Δ/ντων Εκπ/σης και Πρ/νων Εκπ/κων Θεμάτων , τροποποίηση του αρ.33, ν.4547/2018 όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.2 του αρθ.19 του ν.4572/2018 (Α΄188) με το αρθ. 40 του ν. 4653  (ΦΕΚ 12/Α΄/2020).

 

 

 

 

 • Αναδιοργάνωση των δομών υποστήριξης της  πρωτοβάθμιας και  δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις.

 • Θέματα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης  (Ε.Α.Ε.).
 • Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής  Πολιτικής
 • Δικαιώματα των παιδιών-μαθητών των οποίων οι γονείς βρίσκονται σε διάσταση ή είναι διαζευγμένοι και ο ένας από αυτούς δεν ασκεί την επιμέλειά τους, ενημερωθείτε (ΕΔΩ).

 

 • Διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για την απόδοση Μουσικής Ειδίκευσης, ενημερωθείτε (ΕΔΩ).
 • Οργανισμός Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων Π.Δ.  18/2018 και αρμοδιότητες Δ/νσεων,  Τμξμάτων ….. (ΦΕΚ 31/23-02-2018 τ.α΄), ενημερωθείτε (ΕΔΩ).
 • Χρήση Κινητών Τηλεφώνων και Ηλεκτρονικών Συσκευών στις σχολικές μονάδες της  Α/θμιας  & Β/θμιας Εκπαίδευσης. Εγκύκλιος του Υ.Π.Ε.Θ.   Φ.25/103373/Δ1/22-06-2018    (ΕΔΩ).

 

 

 • Aντικατάσταση της  παρ. 8 του άρθρου 13 του ν. 1566/1985 (Α΄167).  Ενημερωθείτε από την εγκύκλιο 14181/ΓΔ4/26-1-2018  και  από το άρθρο 245 του ν. 4512/2018 (ΦΕΚ 5/τ.Α΄/17-1-2018).

 

 • Λειτουργία των Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης Π.Δ. 79 – ΦΕΚ 109/τ.α΄/1-8-2017. Ενημερωθείτε (ΕΔΩ) 다운로드.

 

 • Βαθμολογική αναγνώριση προϋπηρεσίας εκπαιδευτικών της Πρ/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης που δεν συνιστά πραγματική δημόσια υπηρεσία. Γνωστοποιηση των διατάξεων (ΕΔΩ).

 

 • Ρύθμιση θεμάτων πρόσληψης προσωρινών αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών για τις ανάγκες λειτουργίας των δημόσιων σχολείων  της Πρ/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης. ΦΕΚ465/β/17-4-2003 (ΕΔΩ)

 

 

 •   Αποσπάσεις

 

 • Μόρια δυσμενών συνθηκών σχολικών μονάδων Φωκίδας. Κατάταξη σε αξιολογικές κατηγορίες και καθορισμός δυσπρόσιτων σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. ΦΕΚ3941/11-9-2018 (ΕΔΩ).
 •  Θέματα υπηρεσιακής κατάστασης προσωπικού αρμοδιότητας. ΥΠΠΕΘ 4386/11-05-2016.
 •   Συνταξιοδοτήσεις εκπαιδευτικών (ΕΔΩ).
 •  Συγκρότηση Υπηρεσιακών Συμβουλίων (ΕΔΩ).
 •  Κυλικεία Σχολικών Μονάδων (ΕΔΩ).

 

 •   Ισχύς ιατρικών γνωματεύσεων (ΕΔΩ).
 •  Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (ΕΔΩ).
 • Δομή και Λειτουργία της Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης & άλλες διατάξεις Ν.1566/85 (ΕΔΩ).

 

↓