Αξιολόγηση Σχολικών Μονάδων

2019 알라딘 자막 다운로드
  • Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού και της εσωτερικής αξιολόγησης του έργου των σχολικών μονάδων για το σχολικό 2023-2024 Το με αρ 비정상회담 23회. πρ. 114708/ΓΔ4/12-10-2023 έγγραφο του  Υ.ΠΑΙ.Θ.Α  다운로드.
다운로드 다운로드
↓