Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών Δημοτικών σχολείων 1ου 9/θ, 2ου 8/θ, 3ου 8/θ και 4ου 6/θ Άμφισσας

다운로드

Καθορισμός Σχολικών Περιφερειών των Δημοτικών σχολείων: 1ου 9/θ, 2ου 8/θ, 3ου 8/θ και 4ου 6/θ της Άμφισσας, με το σχετικό έγγραφο του ΥΠΑΙΘ με Αριθ.Πρωτ.:Φ.2.1/234/27-01-2023 애국소년단 다운로드.

비트세이버 아바타